Dagvatten

Dagvatten är den nederbörd som faller på hårdgjorda ytor och bebyggelse. Danderyds kommuns dagvatten leds orenat ut i Edsviken, Stora och Lilla Värtan. Danderyds vatten uppfyller inte miljökvalitetsnormer. Vattnet som leds ned i dagvattensystemet bör därför renas innan det släpps ut i recipienterna.

En hållbar dagvattenhantering låter vattnet rinna mot växtklädda genomsläppliga ytor för att fördröja vattnet och för att återföra näringsämnen till det lokala kretsloppet. Exempel på genomsläppliga markmaterial är gräs och grus.

Att fördröja vattnets flöde avlastar inte bara belastningen på ledningsnätet utan minskar även risken för översvämningar, föroreningar samt materiella och personella skador. Grönytor och vegetationsklädda tak är naturbaserade lösningar som fördröjer vattnets flöde vid exempelvis skyfall och nederbörd.

REKOMMENDATIONER:
  • Följ kommunens dagvattenpolicy
  • Undvik att placera byggnader i lågpunkter
  • Vattnet bör i första hand ledas till genomsläppliga ytor med växtlighet
  • Växtbeklätt tak rekommenderas för att fördröja vattnet, dämpa buller och binda luftföroreningar
Riktlinjer för dagvatten för Danderyds kommun 2021–2027Dagvattenplan för Danderyds kommun 2021–2027Grönatakhandboken

 

Uppdaterad: 2023-02-20