Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att skapa motståndskraft och rusta samhället för ett förändrat klimat. Redan nu märks effekterna av ett förändrat klimat i form av bland annat stigande havsnivåer, återkommande värmeböljor, ökad frekvens av skyfall. Detta kan leda till problem för invånares hälsa, säkerhet och ge stora samhällskostnader.

Att klimatanpassa fastigheter är en förebyggande investering som minskar sårbarheten för klimatrelaterade händelser.

Fastighetsägare har ett ansvar att skydda sin fastighet och vidta förebyggande åtgärder.

Det är viktigt att komma ihåg att om du som privat fastighetsägare planerar att genomföra en klimatanpassningsåtgärd följer gällande bestämmelser och undviker att påverka någon annan fastighetsägare eller verksamhet negativt.
Översvämningskartor finns på msb.se och Länsstyrelsen Stockholm.

REKOMMENDATIONER:
  • Planera för skugga genom att till exempel bevara eller plantera träd och vegetation
  • Installera solavskärmning på solsidan för att minska överskottsvärmen på sommaren
  • Omvandla hårdgjorda ytor till grönytor
  • Undvik att bygga i lågpunkter där risk finns för översvämning
  • Grundläggningsnivå över normalvatten-nivån bör vara minst 2,7 m
  • Använd konstruktionsmaterial som binder kol, exempelvis träkonstruktioner
  • Placera elcentralen så att den inte riskerar att översvämmas

Mer information på
Klimatanpassning.se

Uppdaterad: 2023-02-20