Kungörelse av remiss: Sjukhuset 5

Ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till ny akutvårdsbyggnad - BN 2019–001216.

Ansökan om bygglov för en ny vårdbyggnad som tillbyggnad på 3 733 kvm, väster om det nya akutsjukhuset, har lämnats in till byggnadsnämnden. Den befintliga helikopterplattan på marken flyttas och placeras högst upp på den nya vårdbyggnaden.

Fastigheten Sjukhuset 5 omfattas av detaljplan, S 99 antagen 1969, samt tillägg till detaljplanen, D 281 antagen 2014. Tillägget skall gälla tillsammans med den
underliggande detaljplanen S 99. Enligt plan D 281 får 20% av fastighetens yta motsvarande 52 706 kvm bebyggas. Fastigheten är idag bebyggd med 49 650 kvm. Den återstående byggrätt blir 3 056 kvm.

Förslaget avviker från detaljplanen avseende byggnadsarean. Byggnadsarean för den nya vårdbyggnaden uppgår till 3 733 vilket avviker från detaljplanen med 677 kvm.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende bereds härmed möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2020-05-26. Handlingarna finns tillgängliga på Information Danderyd i Mörby centrum.

Synpunkter lämnas till:

Synpunkter lämnas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret via www.danderyd.se/kontaktakommunen
Har du fått en remiss hemskickad till dig? Lämna svar på remissen här

Vänligen ange diarienummer 2019–001216.

Handläggare är Stadsarkitekt Jamal Esfahani.


Ansökningshandlingar

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-29