Bygglovsprocessen

Här nedan kan du se hur bygglovsprocessen ser ut, från förberedelser inför en bygglovsansökan till ett färdigt bygglov. Klicka på de olika faserna i listan för att få mer information om varje skede.

1. Förberedelser (innan du söker)

Var ute i god tid.

Kontrollera förutsättningar: Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten. Det kan även vara bra att ta reda på om fastigheten ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Sök detaljplan

Kompletta handlingar: Tänk på att en tydlig och komplett ansökan ger kortare handläggningstid. Se till att din ansökan/anmälan är korrekt ifylld och att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga och lättlästa.

Blanketter och exempelritningar

2. Bygglovsansökan

En komplett ansökan ska innehålla:

  1. Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov
  2. Anmälan av kontrollansvarig
  3. Kontrollplan
  4. Situationsplan
  5. Fasad-, sektions- och planritning
  6. Markplaneringsritning

1. Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan och handlingar kan e-postas till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se eller skickas med post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11. Om handlingar e-postas, bifoga varje handling som en egen fil i pdf-format.
Se till att din ansökan är korrekt ifylld. Vi rekommenderar att du läser anvisningarna på baksidan av blanketten.

2. Anmälan av kontrollansvarig

När du ska bygga måste du, med undantag från de enklaste ärendena, ha en kontrollansvarig (KA). Sökanden ska ange förslag till KA i ansökan. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälan kontrollansvarig

3. Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till åtgärdens svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt – genom egenkontroll eller av sakkunniga.

Kontrollplanen ska alltid innehålla uppgifter om:

  • vilka kontroller som ska utföras
  • vilka intyg och handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • vilka anmälningar som ska göras

I de enklaste ärendena, där en kontrollansvarig inte krävs, ska en kontrollplan lämnas in tillsammans med ansökan. Då kan startbeskedet ges snabbare.

4. Situationsplan

Vid nybyggnad krävs alltid en nybyggnadskarta som underlag för situationsplanen. Vid tillbyggnad och vid uppförande av komplementbyggnad ska situationsplanen vara baserad på ett bestyrkt utdrag ur primärkartan. Kartor beställs på kart- och mätavdelningen. Den planerade åtgärden ska ritas in på nybyggnadskartan eller primärkartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och avstånd till fastighetsgränser ska anges. Normalt i skala 1:400. Kartor är en färskvara som inte får vara äldre än två år. Om byggåtgärder har utförts på fastigheten efter det att ett kartutrag tagits fram kan kartan bli inaktuell fortare än efter två år.

Kart- och mätavdelningens e-tjänst

5. Fasad-, sektions- och planritning

Befintliga och föreslagna förhållanden ska redovisas på fasad-, plan- och sektionsritningar. De ska vara i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasadritningarna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda, men ni kan själva eventuellt ta fram sådana handlingar. Fasadritning som visar precis hur fasaden är tänkt att se ut när åtgärden är genomförd. Fackmannamässiga ritningar ritas med rena svarta linjer på vitt papper (antigen för hand med linjal och beständig penna eller med datorprogram.) Nya X ska ritas in skalenligt, redovisa karmar och måttsättas i höjd- och sidled. Även vilket väderstreck fasaden vetter mot ska anges.
De mått som redovisas på fasad-, plan- och sektionsritningarna måste inkludera fasadmaterial.

Exempelritningar

6. Markplaneringsritning

Tomtens ordnande ska redovisas i plan och sektioner. Befintliga och föreslagna marklinjer ska redovisas. Skala 1:100.

3. Granskning och eventuell begäran om komplettering

Inkommen ansökan om bygglov eller anmälan diarieförs. En handläggare utses för ditt ärende och granskningen av inkomna handlingar påbörjas. Om det saknas handlingar kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

I bygglovet prövas att förslaget överensstämmer med gällande detaljplan för fastigheten. I prövningen ingår även att plan- och bygglagens krav på utformning och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga uppfylls.

Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

4. Bygglovsbeslut

Om ditt ärende gäller nybyggnation, rivning eller olovligt byggande fattas beslut om bygglov alltid av byggnadsnämnden. I andra fall har handläggaren delegation att ge bygglov. Bygglovet innebär att byggnadsnämnden godkänner ditt förslag. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för beslutet.

Information om beslut

Byggnadsnämndens beslut om bygglov skickas till sökanden. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare och berörda grannar och kungörs på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Post- och Inrikes Tidningar

Möjlighet att överklaga

Ett beslut om bygglov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till byggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Om du har blivit delgiven ska din skrivelse ska ha inkommit senast 3 veckor från den dag du tog del av beslutet.

För den som inte betraktats som berörd men som ändå vill överklaga ska din skrivelse ska ha inkommit senast 4 veckor efter att beslutet kungjorts/publicerats på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på sidan med hjälp av fastighetsbeteckningen. När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum

5. Tekniskt samråd och startbesked

Bygglovsbeslutet ger inte rätt att påbörja byggnadsarbeten. För att få starta bygget måste du ha ett startbesked. Det måste även gått 4 veckor sedan lovbeslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

När du fått ditt bygglov ska du i god tid meddela kommunen när du vill sätta igång. Därefter kommer en byggnadsinspektör att kontakta dig för att boka tid för ett möte, ett så kallat tekniskt samråd, med dig och din kontrollansvarige. Inför mötet ska nödvändiga handlingar, till exempel brandskyddsdokumentation, byggfelsförsäkring tas fram av dig. Information om vad som krävs i ditt ärende meddelas av inspektören.

I god tid före det tekniska samrådet ska ett förslag till kontrollplan och begärda handlingar skickas in. Vid det tekniska samrådet går ni igenom projektet och kommer överens om vilka kontroller som ska genomföras under byggprocessen. Kontrollerna ska sammanställas i en kontrollplan. När kontrollplanen är godkänd av kommunen får du ett startbesked och du kan börja bygga.

6. Arbetsplatsbesök *

Beroende på åtgärdens omfattning kan en byggnadsinspektör från kommunen göra arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket, då den kontrollansvarige ska vara med, går inspektören igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar byggnadsinspektören ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd * och slutbesked

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela handläggaren. Du ska visa att alla krav som ställts i startbeskedet är uppfyllda så att slutbesked kan utfärdas och byggnaden eller åtgärden kan tas i bruk. I större projekt får du en kallelse till slutsamråd. Redan i startbeskedet ska det framgå vilka handlingar som krävs för ett slutbesked.

* Krävs inte vid enklare ärenden som till exempel mindre tillbyggnader

Frågor om bygglovsprocessen

Vilken detaljplan gäller för min fastighet?

Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

Sök detaljplan

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för ett bygglov är beroende av ärendets svårighetsgrad och kan variera. Handläggningstiden förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta och förlängs om grannars synpunkter måste inhämtas.

När en ansökan är komplett måste kommunen enligt plan- och bygglagen fatta beslut i ärendet inom 10 veckor.

Hur mycket får jag bygga?

Hur fastigheten får bebyggas regleras av gällande detaljplan. Kommunens detaljplaner reglerar i regel både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga. Du måste själv kontrollera i den detaljplan som gäller för din fastighet hur mycket du får bygga och jämföra med hur mycket som redan är byggt. Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

Sök detaljplan

Vilken roll har grannarna?

Överensstämmer den föreslagna åtgärden med gällande detaljplan tillfrågas inte grannarna. Det är ändå bra om du informerar grannarna om dina byggplaner. Avviker däremot den planerade åtgärden från detaljplanen ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan bygglov ges.

Berörda grannar och andra sakägare underrättas emellertid alltid om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

En förutsättning för att startbesked ska medges för Attefallsåtgärder är att samtliga berörda grannar godkänt placeringen om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

När får jag börja bygga?

Du får inte påbörja projekt som är lov- eller anmälningspliktiga förrän du har fått ett skriftligt startbesked från kommunen. Räkna med att det tar ett par månader från och med den dag du lämnade in en ansökan om bygglov eller gjorde en anmälan tills att du får börja bygga.

Vad händer när ett bygglov har beviljats?

Beslutet med fastställda beslutshandlingar skickas till sökande. Berörda sakägare och grannar får via post en kopia av beslutet för kännedom. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. När tiden för överklagande har gått ut vinner beslutet laga kraft.

Grannar som inkommit med negativa synpunkter under handläggningstiden delges beslutet med mottagningsbevis. Överklagandetiden är tre veckor från den dag grannar och andra kända sakägare tagit del av beslutet. För övriga är överklagandetiden fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidning.

Publiceringsdatum går att söka fram på Post- och Inrikes Tidnings webbsida med hjälp av fastighetsbeteckningen.

Sök Kungörelse / publiceringsdatum

Vad händer om jag bygger utan lov eller anmälan?

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utförs utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd.

Byggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

Färdigställandeskydd- när behöver jag det?

Färdigställandeskydd krävs vid nybyggnad och ändring av en- och tvåbostadshus om entreprenadkostnaderna överstiger 10 prisbasbelopp. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti.

 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.