Vanliga frågor och svar om bygglov

Här kan du få svar på frågor som ofta uppkommer i samband med bygglov och anmälan.

När krävs bygglov, marklov och rivningslov?

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
  Rivningslov krävs när du ska:
 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.
  Marklov krävs när du ska:
 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.
När krävs en anmälan?
 • Attefallsåtgärder – dessa åtgärder gäller endast för en- och tvåbostadshus.
 • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Installation av hissar och eldstäder.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan.
 • Hantering av farligt rivningsmaterial.

Lov eller anmälan?

Solpaneler och solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. 

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Solenergi och solceller

Altan

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Mer information på Boverket

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • altanen ska vara en uteplats på marken.
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Pool

Om poolen placeras högre än 0,5 meter över befintlig mark behövs bygglov. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva bygglov eller marklov. Tänk även på säkerheten. 

Informationsfolder för säkra pooler

Skylt

Det krävs även bygglov för att ändra en befintlig skylt.

Plank, staket, spaljé och pergola

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.

Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Staket är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30 % kräver inte bygglov.
Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola kräver inte bygglov. Sedan mitten av april 2016 gäller kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70 procent för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

Ovanstående åtgärder som bedöms lovbefriade prövas inte mot gällande detaljplan. Det betyder att det inte finns någon bestämmelse om vilket avstånd till tomtgräns som behövs. Viktigt är dock att åtgärden uppförs på egen fastighet. Då åtgärden ska kunna utföras samt underhållas från egen fastighet rekommenderas ett avstånd på minst 0,5 m från tomtgränsen. Vi rekommenderar att du pratar med din granne innan du sätter igång, även om detta inte är något krav.

Mur

Murar och stödmurar som överstiger 0,5 meter i höjd mätt från murens högsta sida kräver bygglov.

Markförändring

Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:

 • Markförändringen inte i någon sektion överstiger 0,5 meter mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
 • Markförändringen inte innebär en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
 • Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.
  Utöver detta rekommenderar kommunen följande:
 • Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
 • Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.
  Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.
Eldstad och braskamin

Det krävs en anmälan för installation eller ändring av eldstad/braskamin. Exempelvis krävs anmälan för att sätta in en spiskassett i en befintlig öppen spis. Observera att du måste invänta ett startbesked från kommunen innan du får påbörja installationen. Skorstenar över 1 meter bedöms i regel även kräva bygglov som fasadändring.

Fasadändring

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras. Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Miljö- och stadsbyggnadskontoret hjälper dig även gärna med goda råd.

Friggebod

I anslutning till en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 1,5 meter till närmsta byggnad.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara max 15,0 kvadratmeter och taknockhöjden max 3,0 meter räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Frågor om bygglovsprocessen

Vilken detaljplan gäller för min fastighet?

Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

Sök detaljplan

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för ett bygglov är beroende av ärendets svårighetsgrad och kan variera. Handläggningstiden förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta och förlängs om grannars synpunkter måste inhämtas.

När en ansökan är komplett måste kommunen enligt plan- och bygglagen fatta beslut i ärendet inom 10 veckor.

Hur mycket får jag bygga?

Hur fastigheten får bebyggas regleras av gällande detaljplan. Kommunens detaljplaner reglerar i regel både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga. Du måste själv kontrollera i den detaljplan som gäller för din fastighet hur mycket du får bygga och jämföra med hur mycket som redan är byggt. Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

Sök detaljplan

Vilken roll har grannarna?

Överensstämmer den föreslagna åtgärden med gällande detaljplan tillfrågas inte grannarna. Det är ändå bra om du informerar grannarna om dina byggplaner. Avviker däremot den planerade åtgärden från detaljplanen ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan bygglov ges.

Berörda grannar och andra sakägare underrättas emellertid alltid om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

En förutsättning för att startbesked ska medges för Attefallsåtgärder är att samtliga berörda grannar godkänt placeringen om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

När får jag börja bygga?

Du får inte påbörja projekt som är lov- eller anmälningspliktiga förrän du har fått ett skriftligt startbesked från kommunen. Från och med 1 juli 2018 gäller även att bygg-, mark- och rivningslov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Räkna med att det tar ett par månader från och med den dag du lämnade in en ansökan om lov eller gjorde en anmälan tills att du får påbörja projektet.

Vad händer när ett bygglov har beviljats?

Beslutet med fastställda beslutshandlingar skickas till sökande. Berörda sakägare och grannar får via post en kopia av beslutet för kännedom. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. När tiden för överklagande har gått ut vinner beslutet laga kraft. 

Grannar som inkommit med negativa synpunkter under handläggningstiden delges beslutet med mottagningsbevis. Överklagandetiden är tre veckor från den dag grannar och andra kända sakägare tagit del av beslutet. För övriga är överklagandetiden fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidning.

Publiceringsdatum går att söka fram på Post- och Inrikes Tidnings webbsida med hjälp av fastighetsbeteckningen.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum

Vad händer om jag bygger utan lov eller anmälan?

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utförs utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd.

Byggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

När behöver jag färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd krävs vid nybyggnad och ändring av en- och tvåbostadshus om entreprenadkostnaderna överstiger 10 prisbasbelopp. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti.

Övriga frågor

Hållbart byggande med liten miljöpåverkan

Det är flera aspekter som spelar in exempelvis materialval, energianvändning, påverkan på vatten och luft. Information om miljöanpassat byggande finns på kommunens temasida:

Miljöanpassat byggande

Attefallsåtgärderna- vad gäller?

Du kan via kommunens temasida om bygglovsbefriade åtgärder läsa om vilka regler som gäller för Attefallsåtgärderna.

Attefallsåtgärder - Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Plan- och bygglagen 2010:900

Boverket - Får jag bygga?

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.