Attefallsåtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Du behöver inte söka bygglov för Attefallsåtgärderna, men du måste lämna in en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

När vi får din anmälan prövar vi den mot gällande lagstiftning och föreskrifter. Det betyder att samtliga kriterier för den lovbefriade åtgärden måste vara uppfyllda, annars krävs bygglov. Vi bedömer även om det är troligt att ditt projekt kommer uppfylla de tekniska krav som ställs. De lovbefriade åtgärderna får strida mot bestämmelserna i gällande detaljplan. Placering på område som i detaljplanen är avsatt för underjordiska ledningar bedöms dock i regel som en betydande olägenhet för ledningsinnehavaren och ska därför undvikas. Som all annan bebyggelse ska även de lovbefriade åtgärderna anpassas med hänsyn till omgivningen, stads- och landskapsbild och utformas varsamt med hänsyn till områdets och byggnadens karaktär.

Följande handlingar behöver skickas in när du gör din anmälan:

 • Anmälan - Fyll i blankett "Anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov".
 • Kontrollplan - Det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan-och Bygglagen.
 • Planritning - Visar huset ovanifrån i genomskärning. Husets planlösning.
 • Fasadritning - Visar huset rakt från sidan. Alla fyra sidor. Ange även val av material och kulör för åtgärdens fasad och tak samt övriga byggnadsdetaljer.
 • Sektionsritning - Visar huset i genomskärning från sidan.
 • Situationsplan - Visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Situationsplanen ska ritas in på ett bestyrkt eller förenklat utdrag ur primärkartan, som beställs via kart- och mätavdelningens e-tjänst. Vid tillbyggnad ska situationsplanen ritas in på ett bestyrkt utdrag ur primärkartan. För fristående komplementbyggnad räcker ett förenklat utdrag ur primärkartan. Kartorna beställs via kart- och mätavdelningens e-tjänst.
 • Grannegodkännande - Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett skriftligt godkännande från de berörda fastighetsägarna.

Fasad-, plan- och sektionsritningar ska vara i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasadritningarna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda, tydliga och lättlästa. De mått som redovisas på fasad-, plan- och sektionsritningarna måste inkludera fasadmaterial.

Blanketter och exempelritningar

Kart- och mätavdelningens e-tjänst

Attefallshus

Förslag att komplementbostadshus ska få vara 30 kvadratmeter

Från och med den 1 mars ska det bli möjligt att bygga ett komplementbostadshus på 30 kvm utan bygglov, det föreslår riksdagens civilutskott. Bakgrunden är ett regeringsförslag om ändringar i PBL som ökar den tillåtna storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvm. Det innebär att boarean blir ca 27 kvm, att det blir lättare att få plats med de grundläggande funktioner som behövs i en bostad och att husen blir lättare att utforma utifrån olika behov och smaker. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2020. Notera att innan dess gäller de gamla reglerna.

 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 meter.
 • Ett Attefallshus är en fristående byggnad om max 25,0 kvm byggnadsarea. Man får bygga flera Attefallshus under förutsättning att den totala byggnadsarean inte överstiger 25,0 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad. Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Det innebär bland annat att byggnaden ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Det ställs även krav på rumshöjd om minst 2,40 i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som till exempel kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4,0 meter, mätt från markens medelnivå.
 • Ett Attefallshus ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar.  Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter.

Tillbyggnad

 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till tillbyggnaden som är större än +/- 0,5 meter.
 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra max en tillbyggnad utan bygglov på din huvudbyggnad.  
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea, mätbara delar av våningsplan, om max 15,0 kvm. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överstiger 15,0 kvm.
 • Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostads­husets taknockshöjd.
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden till någon del närmare än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Möjligheten till mindre tillbyggnad gäller inte för komplementbostadshus Attefallshus.

Takkupor

 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked.
 • Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.  
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. 
 • En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Om åtgärden innebär yttre ändringar, t.ex. upptagande av nya fönster och dörrar, krävs en separat bygglovsansökan för fasadändring. 
 • Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad.
 • Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Undantag

Bygglov krävs:

 • om kommunen i en detaljplan beslutat om utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder
 • om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Mer information

Riksdagens betänkande 2013/14:CU32

Regeringens proposition 2013/14:127

Boverkets film om lagändringar i PBL för förenklat byggande

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.