Tunnelanläggning mellan Stocksundet och Anneberg

Svenska kraftnät söker nytt bygglov för tunnelförlagd elförbindelse mellan Stocksundet och Anneberg i Danderyds kommun.

Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen i Stockholm och har lämnat in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden i Danderyds kommun. Ansökan om bygglov för tunnelanläggningens sträckning mellan Stocksundet och Anneberg har lämnats in till Danderyds kommun. Ansökan omfattar en bergtunnel samt två förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt vid Stocksundet och Mörby. Tunnelsträckningen berör vissa områden som har restriktioner mot schaktning, borrning och sprängning i gällande detaljplaner.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende bereds möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2019-11-22. Handlingarna finns även tillgängliga hos Information Danderyd i Mörby centrum till 2019-11-22.

Bakgrund

Den 26 oktober beslutade byggnadsnämnden i Danderyds kommun att ge positivt förhandsbesked för tunnelanläggningens sträcka mellan Anneberg och Stocksundet. Som villkor för beviljande av ett kommande bygglov angavs att tunnelanläggningen först måste prövas och få tillstånd enligt miljöbalken.

Den 30 november 2016 meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken till bortledning av grundvatten från tunnelanläggningen. Prövning enligt ellagen har också skett.

Den 12 december 2018 beviljade byggnadsnämnden bygglov för bergtunnel samt vertikalschakt och förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt vid Mörby och Stocksundet. Beslutet om bygglov överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län som den 24 april 2019 avslog överklagandet. Även mark- och miljödomstolen avslog ett överklagande den 26 juni 2019, med hänvisning till att åtgärderna inte bedömdes medföra någon betydande olägenhet för klagande.

På Svenska kraftnäts begäran har dock mark- och miljödomstolen upphävt bygglovet och avskrivit målet från vidare handläggning. Svenska kraftnät har valt att istället lämna in en ny bygglovsansökan till kommunen och få samma ansökan prövad på nytt. Tunnelanläggningens sträckning har inte ändrats och ansökningshandlingarna är exakt samma som vid tidigare ansökan om lov.

Synpunkter lämnas till:

Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd

miljo.stadsbyggnad@danderyd.se

Vänligen ange diarienummer BN 2019–001093.

Bygglovshandläggare är Anna Modin.


Ansökningshandlingar

Följebrev till ny ansökan om bygglov 2019-10-22
Översiktsritning, plan och profil, blad 1 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 2 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 3 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 4 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 5 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 6 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 7 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 8 2017-09-01
Översiktsritning, plan och profil, blad 9 2017-09-01
Ventilationsschakt Mörby, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion C-C 2017-09-01
Ventilationsschakt Stocksundet, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion 2017-09-01


Bilagor

Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncessions för linje (2015-102414) 2017-06-21
Beslut från MMD - Mål nr M 2772-15Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till bortledning av grundvatten från tunnelanläggningen. 2016-11-30
Beslut från MMD - Mål nr P 4364-19Mark- och miljödomstolen avslår överklagande av bygglov. 2019-06-26
Beslut från MMD - Mål nr P 3673-19Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens  och Danderyds kommuns byggnadsnämnds beslut om bygglov och avskriver ärendet från vidare handläggning. 2019-10-24
Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Ny elförbindelse mellan Anneberg - Skanstull

Kommunens roll och delaktighet i projektet

Svenska Kraftnäts projektsida

Samlad information om hela projektet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.