Detaljplan för Skeppet 12

Detaljplan för Skeppet 12 fick laga kraft den 8 januari 2020.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Kevinge Strand 20. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för nya lägenheter inom Skeppet 12. 

Plankarta
Planbeskrivning

Underliggande utredningar

Miljöteknisk utredning 2019-03-25
Dagvattenutredning, 2019-04-12
Bedömning av markmiljön, Tyréns 2017-01-26
Trafikbullerutredning, ÅF 2017-09-08
PM avfall, Sweco 2018-04-05

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.