Svea 1 - LSS-boende på Valevägen

Aktuellt

Detaljplanen fick laga kraft den 20 februari 2019.

Laga kraft-handlingarProcessbild som visar standardförfarande, laga kraft.

Bilden visar hur långt detaljplanearbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 31 augusti 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett LSS-boende inom fastigheten Svea 1, Valevägen 12. Ett förslag till detaljplan skickades ut på plansamråd 20 januari - 3 april 2017 och ställdes ut för granskning 31 maj - 19 juni 2017.

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 6 december 2017. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Handlingar

Granskningshandlingar (6 - 30 oktober 2017)

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Granskningshandlingar (31 maj - 19 juni 2017)

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse - remissbrev

Samrådshandlingar (20 januari - 3 april 2017)

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Övriga handlingar

Beslut BN 2016-08-31 § 83 (pdf)

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.