Ändring av detaljplan för S74 - del av Berga

Ändring av detaljplan för S74 - del av Berga fick laga kraft den 11 juli 2022.

Syftet med ändring av detaljplanen för S74 är att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek där det idag saknas bestämmelse om fastighetsstorlek och tomtindelning/fastighetsplan. Införande av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek är tänkt att tillkomma för fastigheter inom kvarteren Berguven och Gröna Lund samt del av kvarteren Björnjakten, Rist, Värend, Rind och Bjarmaland. Dessa bestämmelser införs för att motverka ovarsam förtätning i form av styckning av fastigheter, som på sikt kan resultera i att villastadens karaktär förändras på ett oönskat sätt. 

Planbeskrivning (ändring) S74.pdf

Plankarta S74.pdf

Stadsplanebestämmelser och beskrivning S74.pdf

Uppdaterad: 2022-08-01