Borttagande av gångfållor vid Djursholms Ösby station och Vendevägen

Detaljplan för borttagande av gångfållor fick laga kraft den 14 april 2023.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att två gångfållor som korsar Roslagsbanan inom fastigheterna Djursholm 2:333 och Djursholm 2:421 tas bort. Gångfållorna föreslås ersättas med gångstråk mellan stationerna Djursholms Ösby och Vendevägen, utmed Roslagsbanans norra sida.

Planen har initierats av trafikförvaltningen med syfte att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Planläggningen syftar också till att göra befintliga Torstenssonsvägen planenlig. Marken som i gällande detaljplan är tillgänglig för allmän gatutrafik, kommer i en ny detaljplan att få ändrad användning för att spåret inte längre ska kunna korsas av gång- och cykeltrafikanter. Detta innebär att tillgängligheten kommer att minska till fördel för ökad säkerhet.

Plankarta borttagande av gångfållor

Planbeskrivning borttagande av gångfållor

Uppdaterad: 2023-06-07