Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Syftet med projektet var att pröva möjligheten att anlägga busshållplatser längs E18, del av fastighet Djursholm 2:369 m.fl. Efter att Trafikverket senast uppdaterade förslaget gjordes bedömningen att busshållplatserna kan anläggas med avvikelse från befintlig detaljplan.

Aktuellt

Trafikverket upprättar för närvarande en arbetsplan som samordnas med kommunen. Läs mer på Trafikverkets webbplats

Trafikverkets information om busshållplatser E18

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2008 att pröva möjligheten till angöring av bussförbindelse längs med E18 eftersom Trafikverket avser att anlägga två motorvägshållplatser för busstrafik i höjd med Danderyds gymnasium. Detta kommer förenkla resandet för bland annat gymnasieungdomar som kommer resandes norrifrån. För att ansluta motorvägshållplatserna till det befintliga gatunätet skall nya gång- och cykelvägar anläggas.

När Trafikverket senast uppdaterade förslaget bedömde miljö- och stadsbyggnaskontoret att de föreslagna åtgärderna beaktas som en liten avvikelse från befintliga detaljplaner då åtgärderna inte strider mot detaljplanernas syfte. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet 2023-03-15 § 40 vilket betyder att en ny detaljplan inte behöver tas fram, projektet är vilande och kommer avslutas om inte nya uppgifter inkommer. 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt planförfarande (pbl 1987:10)

Handlingar

Utställningshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Remissbrev

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Följebrev, plansamråd

Programhandlingar

Följebrev, programsamråd
Beslut, programsamråd
Program

Samrådsredogörelsen och utlåtande är inte tillgängliga på hemsidan på grund av att de innehåller personuppgifter.

Beslut 

Beslut om planuppdrag KS 2008-10-06 § 111

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-07-05