Svitiod 41 och 42 - Tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium

Aktuellt

Ett förslag till detaljplan för Svitiod 41 och 42 har under perioden 7 december 2022 till och med 18 januari 2023 varit utsänt på samråd. Nu bearbetas planhandlingarna med hänsyn till inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 
Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. 

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 28 september 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium. Bakgrunden till detaljplaneändringen är att Viktor Rydbergs skolor har ökade behov av lokaler då verksamheten växt de senaste åren. Det kräver större utrymmen för både elever och lärare.

Detaljplanen innebär i huvudsak att utöka största tillåtna byggnadsarea inom Svitiod 41 och 42 till 1200 kvm. Idag är området reglerat för en maximal byggnadsarea på 660 m2. Inom Svitiod 42 fanns tidigare en transformatorstation som flyttats till norra sidan av Viktor Rydbergs väg. Kommunens och fastighetsägarens avsikt är att Svitiod 42, som idag ägs av kommunen, ska sammanläggas med Svitiod 41.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Samrådshandlingar

Infobrev om samråd Svitiod 41 och 42

Plankarta Svitiod 41 och 42 (samrådshandling)

Planbeskrivning Svitiod 41 och 42 (samrådshandling)

Utredningar

Dagvattenutredning Svitiod 41 och 42 (2017)

Trafikutredning Svitiod 41 och 42 (2017)

Beslut

Beslut om samråd (BN 2022-11-09 § 138)

Beslut om planuppdrag (BN 2016-09-28 § 99)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-01-23