Gandvik 8 - Nybyggnation av bostäder vid Samsöparken

Ett förslag till ny detaljplan för Gandvik 8 vid Samsöparken, Djursholms torg har tagits fram. Förslaget omfattar en nybyggnation av bostäder (cirka 6 lägenheter) där värdshusbyggnaden ligger idag.

Kartbilden visar det aktuella planområdet markerat i svart.
 

I filmen kan du se hur de nya bostäderna kan komma att se ut. Den är framtagen av Blueprint Arkitekter. 

Aktuellt

Ett förslag till ny detaljplan för Gandvik 8 har den 11 juni 2024 blivit antagen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Beslutet kan överklagas inom tre veckor efter antagande och sista dag för överklagande är den 5 juli 2024. Om detaljplanen inte överklagas får den därefter laga kraft.

Se samtliga handlingar i ärendet på denna sida under "Handlingar". Bilden visar vilket skede projektet är i detaljplaneprocessen. 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden (nuvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden) beslutade den 12 maj 2020 att uppdra åt kommunledningskontoret att i en planprocess pröva möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten Gandvik 8 och möjliggöra för tillkommande lägenheter. Området är beläget sydost om Djursholms torg och utgörs av fastigheten Gandvik 8 som är belägen på Vendevägen 5 i Djursholm. Norr om planområdet ligger Samsöparken och österut ligger Samsöviken. 

Inom planområdet bekräftas även befintligt användningssätt och utformning av befintlig bostadsbebyggelse. Därmed säkerställs bevarandet av dess kulturmiljövärde. Planförslaget säkerställer också att nybyggnationen av värdshuset görs med hänsyn till hela anläggningens kulturmiljövärde och den översvämningsrisk som finns i området.

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Antagandehandlingar

Meddelande om antagande för Gandvik 8 och hur man överklagar

Plankarta detaljplan Gandvik 8 (antagandehandling)

Planbeskrivning detaljplan Gandvik 8 (antagandehandling)

Granskningshandlingar

Granskningsutlåtande detaljplan Gandvik 8 (2024-04-16)

Infobrev om granskning för Gandvik 8

Plankarta Gandvik 8 (granskningshandling)

Planbeskrivning Gandvik 8 (granskningshandling)

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse detaljplan Gandvik 8 (2024-02-16)

Infobrev om samråd för Gandvik 8 (2023-10-18)

Plankarta Gandvik 8 (samrådshandling)

Planbeskrivning Gandvik 8 (samrådshandling)

Utredningar

Gestaltnings-PM Gandvik 8 (2024-02-07)

Antikvarisk utredning för Gandvik 8 (2023-06-08)

Dagvattenutredning för Gandvik 8 (2023-09-23)

Beslut

Beslut om antagande för Gandvik 8 (2024-06-11)

Beslut om granskning för Gandvik 8 (2024-02-19)

Beslut om plansamråd för Gandvik 8 (MSN 2023-10-04)

Beslut om ställningstagande om miljöbedömning för Gandvik 8 (BN 2021-03-10)

Beslut om planuppdrag för Gandvik 8 (BN 2020-05-12)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-14