Ladugården 1 och 2

Ändring av detaljplan för att möjliggöra styckning av två fastigheter, Ladugården 1 och 2, belägna i Stocksund.

Bilden visar det aktuella planområdet markerat i rött.

Aktuellt

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Ladugården 1 och 2 arbetas fram. Vid samrådsskedet kommer tillfälle ges att lämna synpunkter på planförslaget.

Bilden visar var projektet är i detaljplaneprocessen. Just nu utformas planförslaget.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Bakgrund

Ägarna till fastigheten Ladugården 1 och 2 har inkommit med ansökan om detaljplan för att möjliggöra styckning av vardera fastighet i en ytterliggare fastighet. Ladugården 1 och 2 är belägna i östra delen av Stocksund och omfattar 2 138 respektive 2 899 kvadratmeter. 

Handlingar

Beslut

Beslut om planuppdrag för Ladugården 1 och 2 (MSN 2023-12-13)

Beslut om positivt planbesked för Ladugården 1 och 2 (MSN 2023-09-06)

Uppdaterad: 2024-04-22