Svärdet 14, 15 och 20 - Nya bostäder i flerbostadshus och lokaler i bottenplan

Uppdrag om att i en detaljplaneprocess utreda möjligheterna för nya bostäder i flerbostadshus och lokaler i bottenplan i anslutning till Mörby centrum.

Bilden visar planområdet markerat i svart. 

Aktuellt

Ett förslag till ny detaljplan arbetas fram för fastigheterna Svärdet 14, 15 och 20. Det tänkta planområdet är beläget i Danderyd strax nordväst om Mörby centrum. Fastigheterna ägs av Resona. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. Samråd beräknas tidigast kunna ske under andra kvartalet 2025.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2023 § 120 att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till start-PM avseende detaljplan för fastigheterna Svärdet 14, 15 och 20. Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som möjliggör för nya bostäder, lokaler och ev. kontor inom fastigheterna Svärdet 14, 15 och 20.

I inledande skede har ett antal principer för utveckling tagits fram. Det är bland annat att området ska utformas med stadsmässiga kvaliteter som kopplar till Mörby centrum men också tar hänsyn till mötet med villastaden och dess kulturmiljövärden. Högre bebyggelse mot Mörby centrum och lägre mot villabebyggelsen (nedtrappning mot villabebyggelsen) föreslås. Lokaler och ev. kontor i bottenplan föreslås mot Edsviksvägen och Svärdvägen. En grön, lugn och bilfri innergård ska eftersträvas. Parkeringsgarage föreslås under mark med angöring via Svärdvägen.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2024 att fastställa framtaget start-PM och ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan. 

Handlingar

Start-PM

Start-PM för Svärdet 14, 15 och 20 (2024-02-23)

Beslut

Beslut om planuppdrag för Svärdet 14, 15 och 20 och fastställande av start-PM (2024-04-22)

Beslut om bland annat uppdrag att ta fram start-PM för Svärdet 14, 15 och 20 (2023-06-19)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.