Talludden 2

Detaljplan för fastigheten Talludden 2 med syfte att möjliggöra för uppbyggnad av garage.

Bilden visar det aktuella planområde markerat i rött.

Aktuellt

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Talludden 2 har under perioden 2 maj 2024 t.om. 31 maj 2024 varit utsänt på samråd. Sakägare och remissinstanser har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Nu bearbetas planhandlingarna med hänsyn till inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Bilden visar var projektet är i detaljplaneprocessen. Just nu revideras förslaget efter samråd. 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Bakgrund

Ägarna till fastigheten Talludden 2 har inkommit med en ansökan om detaljplan för att möjliggöra att en garagebyggnad kan uppföras inom fastigheten. Fastigheten ligger i Inverness och omfattar 2 264 kvadratmeter. Talludden 2 är idag bebyggd med två enbostadshus. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 6 september 2023 om positivt planbesked.

Handlingar

Samrådshandlingar

Information om samråd för detaljplan Talludden 2

Planbeskrivning Talludden 2 (samrådshandling)

Plankarta Talludden 2 (samrådshandling)

Beslut

Beslut om samråd för Talludden 2 (2024-05-01)

Beslut om planuppdrag för Talludden 2 (MSN 2023-12-13)

Beslut om positivt planbesked för Talludden 2 (MSN 2023-09-06)

Uppdaterad: 2024-06-03