Enkelt planförfarande

Enkelt planförfarande används när planen är av mindre betydelse, överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan och inte är av allmänt intresse. Att upprätta en detaljplan med enkelt förfarande tar normalt mellan 6 och 12 månader.

Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015, handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

1. Startskede och eventuellt planbesked

Planprocessen inleds med att kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en ny detaljplan. Planuppdraget lämnas av byggnadsnämnden. Enkelt planförfarande innebär att planutformningen sker i direkt kontakt med de som berörs av förslaget.

2. Plansamråd

Kommunledningskontoret arbetar fram ett planförslag som sedan skickas ut på samråd till sakägare (boende i anslutning till planområdet), berörda organisationer och myndigheter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts.

3. Eventuell granskning

Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet skickas det ut på nytt för granskning. Den som inte framfört sina synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

4. Antagande

Det färdiga förslaget tas sedan upp till byggnadsnämnden för antagande.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Nu börjar genomförandefasen av planen och bygglov kan sökas.

I samband med att planen vinner laga kraft startar en genomförandetid. Under denna tid, som högst är 15 år, har fastighetsägaren en garanterad byggrätt. Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Efter genomförandetidens utgång finns inte någon rätt till ersättning. Detaljplanen fortsätter att gälla tills vidare.

Mer information

Boverket

Lantmäteriet

Plan-och bygglagen 2010:900

Miljöbalken 1998:808

Uppdaterad: 2024-02-15