Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse.
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Processbild som visar utökat förfarande.

Tidsaxel som visar skedena i ett utökat förfarande.

1. Startskede

Planprocessen inleds när byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen beslutar att en ny detaljplan ska tas fram. En ny detaljplan kan initieras från genom en ansökan från markägare, exploatörer eller genom initiativ från kommunen.

2. Program

Programmet anger utgångspunkter och mål för kommande detaljplan. Samråd om program genomförs och under samrådstiden har bland annat myndigheter, organisationer och boende inom området möjlighet att lämna synpunkter. När programsamrådet är genomfört sammanställer kommunledningskontoret inkomna synpunkter inför det fortsatta planarbetet.

3. Plansamråd

Ett planförslag upprättas av kommunen. Byggnadsnämnden beslutar om att samråd ska genomföras där bland annat myndigheter, organisationer och boende inom området får ta del av planförslaget. Under plansamrådet har berörda möjlighet att lämna synpunkter och få sina frågor besvarade. Samrådet ska pågå i minst tre veckor. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan i en ortstidning. Synpunkter på planförslaget ska skriftligen sändas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut.

Vanligtvis ordnar kommunen ett samrådsmöte i form av ett öppet hus. Inkomna synpunkter under plansamrådet sammanfattas och besvaras i en samrådsredogörelse.

4. Granskning

Planförslaget revideras bland annat med hänsyn till de synpunkter som inkommit under samrådet. Byggnadsnämnden beslutar om att ställa ut detaljplanen för granskning samt godkänner samrådsredogörelsen. Under granskningen får bland annat myndigheter, organisationer och boende inom området ta del av planförslaget. Planförslaget ställs ut i vårt kontaktcenter och i aktuell kommundels bibliotek samt finns tillgänglig på kommunens hemsida under minst tre veckor. Under granskningsskedet finns återigen möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande.

Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

5. Antagande

Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med utlåtandet för byggnadsnämnden, som tillstyrker planförslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Överklagande

Efter detaljplanens antagande finns möjlighet att överklaga antagandebeslutet till mark- och miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga måste man vara berörd av detaljplanen och yttrat sig under planprocessen. Vem som är berörd av detaljplanen avgörs av domstolen.

6. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Därefter börjar genomförandefasen av planen och bygglov kan sökas.

I samband med att planen vinner laga kraft startar en genomförandetid. Under denna tid, som högst är 15 år, har fastighetsägaren en garanterad byggrätt. Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Efter genomförandetidens utgång finns inte någon rätt till ersättning. Detaljplanen fortsätter att gälla tills vidare.

Uppdaterad: 2021-05-18