Så kan du påverka en detaljplan

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Här nedan kan du läsa om hur och när du kan påverka ett planförslag.

Du som är berörd av framtagandet av en ny detaljplan kan påverka genom att lämna dina synpunkter när planerna är ute på samråd eller granskning. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen och det är främst tidigt i processen som det finns möjlighet att göra ändringar i planförslaget.

I vissa fall håller kommunen ett informationsmöte under samrådstiden och informerar om planen och möjlighet ges att ställa frågor. Alla berörda samrådsparter underrättas även via post och annonsering. Information och handlingar tillhörande samtliga pågående detaljplaner finns även på kommunens hemsida.

Information om pågående detaljplaner i kommunen finns här

De samrådsparter som kommunen ska samråda med är länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten samt berörda kommuner, sakägare och myndigheter.

Läs mer om planprocessen här

Plan- och bygglagen 2010:900

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-20