Dialog med invånare

Under 2015 till 2016 genomfördes bred dialog med invånarna. Dialogerna genomfördes genom flera olika metoder; bland annat gåturer, cykelturer, öppet samtal, referensgrupper, dialogforum på webben, digital enkät och riktade insatser för att nå barn och ungdomar. Dialogen med invånarna följde samma process som politiker och tjänstemän deltog i.

Deltagarna fick först beskriva vilka upplevda värden, kvaliteter och brister de upplevde i kommunen. Därefter fick de utifrån dessa synpunkter diskutera hur området skulle kunna utvecklas i framtiden. Nedan finns några sammanfattade slutsatser.

Lägg E18 i tunnel

Majoriteten av dialogdeltagarna är positiva till att lägga en större del av E18 i tunnel. Detta framkommer både i enkäten om centrala Danderyd och i samtal med deltagare på referensgruppen.

Områden med olika karaktär och känsla

Dialogdeltagarna föreslår att olika områden i centrala Danderyd får olika karaktär och känsla. Om Mörby Centrum blir ett nav för stadsmässighet och olika urbana verksamheter, kan exempelvis området vid Rinkebyskogen bli ett barn- och familjevänligt bostadsområde. Överlag ska det finnas en rik variation på bostadstyper och boendeformer i centrala Danderyd.

Mer stadsmässighet i centrala Danderyd

Dialogdeltagarna efterfrågar mer stadsmässighet i framtidens centrala Danderyd där det ska vara möjligt att äta på restaurang, gå på teater och fika på små caféer.

Det gröna ska alltid finnas närvarande

När dialogdeltagarna får beskriva framtidens centrala Danderyd med tre ord är ”grönt” det överlägset mest förekommande ordet. Dialogdeltagarna har lämnat ett flertal förslag om hur det gröna kan vara närvarande. Bland annat genom vertikal fasadodling, växtlighet på tak, lummiga stadsgator, gröna alléer eller genom utsmyckade dagvattenanordningar, så kallade biofilter.

Högt ibland och lågt ibland

Många är måna om att bevara känslan av villastaden, samtidigt som det finns ett stort behov av nya bostäder, verksamheter och service. I referensgruppen, som har jobbat med olika scenarier för centrala Danderyd, har det framkommit önskemål att bygga högt ibland och lågt ibland.

Länka samman med hjälp av hållbara kommunikationer

Ett flertal av dialogdeltagarna menar att Danderyd är en kommun där det mesta är utspritt och att E18 delar kommunen i två delar. Förbättrade kommunikationer skulle kunna länka samman kommunen.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-08-16