Markförsäljning för vård- och omsorgsboende inom Kv Ginnungagap

Aktuellt

Kommunfullmäktiges beslut om markförsäljningen till Vectura Fastigheter har varit överklagat till förvaltningsrätten i Stockholm. Den 6 juni 2019 avslog förvaltningsrätten överklagan på alla punkter.

Markförsäljningen till Vectura Fastigheter villkoras av att en ny detaljplan för kvarteret Ginnungagap vinner laga kraft. Den mark som överlåts kommer att planläggas för vårdändamål. Genom det kommunala planmonopolet bestämmer kommunen hur marken får användas och bebyggas. Detaljplanearbetet för kvarteret Ginnungagap återupptogs under 2018 och pågår. Vid sidan av Vectura Fastigheters planerade vård- och omsorgsboende har kommunen även för avsikt att i egen regi uppföra ett korttidsboende med tre avdelningar inom del av kvarteret.

Detaljplan för kvarteret Ginnungagap

Det är socialnämnden som ansvarar för att pröva och bevilja plats på vård- och omsorgsboende och korttidsboende i kommunen.

Läs mer om särskilda boendeformer

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 59 att godkänna avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap till Vectura Fastigheter AB. Syftet med markförsäljningen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 60 platser. Markpriset för del av fastigheten Ginnungagap 2 har bestämts till 42 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-16 § 32 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för uppförande av ett vård- och omsorgsboende för äldre på fastigheterna Ginnungagap 1 och 2. Kommunledningskontoret inbjöd till en markanvisningstävling under hösten 2015. En av anbudslämnarna i markanvisningstävlingen ansökte om överprövning till förvaltningsrätten som 2016-03-08 meddelade ett interimistiskt beslut och förordnade kommunen att inte ingå avtal. Förvaltningsrätten slog i dom meddelad 2016-12-15 fast att kommunens markanvisningstävling var att betrakta som en otillåten direktupphandling och förordnade att upphandlingen görs om. Kommunen beslöt att inte överklaga domen.

Som följd av förvaltningsrättens dom avslutades markanvisningstävlingen. Kommunledningskontoret har därefter analyserat domen och utrett möjliga handlingsalternativ för den fortsatta processen. Resultatet ledde till att kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 § 45 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram överlåtelseavtal där mark inom Kv. Ginnungagap försäljs till byggherre som bedöms kunna uppföra ett vård- och omsorgsboende av god kvalitet.

Kommunledningskontoret sände ut ett informationsbrev daterat 2017-05-05 i syfte att informera om uppdraget och samtidigt inbjuda intressenter att inkomma med intresseanmälan om att uppta förhandling med kommunen om avtal för markförvärv och medverkan i detaljplaneprocessen för nytt vård- och omsorgsboende. Inbjudan var öppen även för företag som inte deltog i den avslutade anbudstävlingen. Sjutton (17) intresseanmälningar inkom till kommunen, varav cirka hälften var från fastighetsaktörer i samverkan med vårdföretag. Bakom nio (9) av de inkomna intresseanmälningarna fanns företag som enskilt eller koncernbolagsmässigt medverkat i den tidigare anbudstävlingen.