Vi planerar för byte av bullerskärmar

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och kommunen planerar för att ersätta bullerskydden. Preliminär tidplan för start är sensommar/höst 2022.

Danderyds Kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller sedan mitten av 90-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Nu behöver bullerskydden ersättas.

Status nu

Tekniska kontoret har fått beslut från tekniska nämnden om att genomföra bytet av bullerskydd. Man beslutade då också att förslaget om växtvägg på Enmansväg genomförs samt att höjd på bullerskydd behålls enligt förslaget. Beslutet innebar också en förändrad inriktning vad gäller grindar och portar - projektet kommer att ersätta grindar och portar.

Nästa steg är att kommunfullmäktige ska ta formellt beslut om genomförande. Detta sker i maj 2022.

Om tekniska kontoret får i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra bytet är preliminär tidplan för start sensommar/höst 2022.

Preliminär tidplan

 • Projektering och planering 2021
 • Preliminär plan för projekstart sensommar/höst 2022
 • Preliminär tid för arbetets utförande är cirka 6-9 månader

Vilka bullerskydd?

Det gäller bullerskydden utmed Enebybergsvägen; från rondellen vid Coop, Santararavägen, till Svampvägen. Bytet gäller båda sidor av vägen.

Det handlar om skärmar vid 61 fastigheter, ca 1710 meter bullerskärmar totalt.

Ca 10 skärmar behöver höjas med 0,5 meter för att klara gränsvärdet för buller. Detta gäller fastigheterna Idegranen 16, Ängssyran 18-20, Lärkträdet 13, 24, 26, 30, Gurkmejan 13 och Gurkmejan 15.

Projektet ser över möjligheterna att göra ett pilotprojekt med växtskärmar i samband bytet av bullerskärmarna i Enebyberg. Idén är att det skulle passa bakom busshållplatsen vid Coop, Enmans väg. Bullerskärmarna skulle i så fall vara i cortenstål som täcks av växtlighet.

Förutom att de är bullerdämpande och ger en naturkänsla skulle de också kunna bidra till biologisk mångfald, vara temperatursänkande och partikelreducerande. Platsen är intressant eftersom det är den mest trafikerade delen av sträckan.

Skiss_bullerskydd grön vägg.jpg

Bild: Exempel på liknande skärmar finns på flera platser i Sverige bl a Lidingövägen i Stockholm.

Vägg.jpg

Bullerskärmar Enebyberg karta

Bild: Karta över skärmarna som byts ut. Skärmar markerade i rött höjs 0,5 meter. 

Utseende

Planen är att de nya bullerskyddsskärmarna ska vara i trä, snarlika de som är på plats idag.

Idag har skärmarna i området olika färg. Planen framåt är att samtliga bullerskyddsskärmar ska målas i en grön färg i olika nyanser för skapa en mer enhetlig gatubild.

I den första planeringen av projektet ingick inte portar och grindar i bytet av bullerskydd. Inriktningen för detta är nu ändrat och portar och grindar kommer alltså att ingå i bytet.

Färgkod.jpg

Preliminärt upplägg för arbetet

 • Ambitionen är att arbetet utförs från Enebybergsvägen.
 • Vi river de gamla skärmarna. På vissa fastigheter behöver vi byta fundament då de gamla är uttjänta.
 • Vi monterar de nya skärmarna. På vissa fastigheter höjs skyddet ca 0,5 m för att klara gränsvärdet för buller.
 • Vi målar skärmarna. Det blir en grön färg i olika nyanser.

Så kan du påverkas

 • Trafiken kan komma att ledas om på Enebybergsvägen under arbetets gång. Eventuellt stängs ett körfält.
 • Gång- och cykelväg kan komma att ledas om under arbetets gång.
 • Arbetet kan komma att innebära visst buller när skärmar rivs.
 • Träd och buskar som har vuxit över skärmarna kan komma att beskäras av fastighetsägare.
 • Intilliggande blommor och rabatter kan behöva flyttas av fastighetsägare.
 • Skjul och förvaringsutrymmen intill skärmarna kan komma att behöva flyttas av fastighetsägare.

Anmäl din mejladress

Denna projektsida uppdateras framöver med information om planerna för byte av bullerskärmar.

Vi planerar också för att skicka ut information digitalt. Anmäl din mejladress om du vill ta del av det utskicket. Mejladressen kommer enbart användas för information om projektet.

Anmäl din mejladress

Frågor

Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.