Ändring av detaljplaner för att motverka ovarsam förtätning av villastaden

Rosa markeringar visar detaljplaner och fastigheter som berörs av planuppdraget.

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att förslag till ändring ska tas fram för sju av kommunens gällande detaljplaner, som föreslås kompletteras med bestämmelser om minsta tillåtna fastighetsstorlek* samt maximalt antal huvudbyggnader**. Berörda detaljplaner (eller stadsplaner, med tidigare lagstiftnings benämning) är S3, S42, S65, S74, S84, S367 och S379. De flesta av kommunens villafastigheter är redan idag begränsade vad gäller styckning och antal huvudbyggnader och avsikten med planarbetet är att införa motsvarande begränsningar för de villafastigheter som saknar det. Vilka begränsningar som kommer att sättas för enskilda fastigheter är ännu inte bestämt, utan kommer att utredas i samband med planprocessen som nu påbörjas. Huvudsyftet med planändringarna är att motverka att kommunens villaområden förtätas på ett ovarsamt sätt.

Ändringarna kommer att hanteras plan för plan. Det första ändringsförslag som utarbetas är för detaljplanen med plannummer S65 (Stadsplan för del av Rinkeby), se nedan. I vilken ordning resterande planer hanteras är ännu inte bestämt. För varje ändring kommer en separat projektsida med info om den enskilda planen att läggas upp allteftersom planarbetet påbörjas.

Ändring av detaljplan - S65 

* Fastighet avser en bit mark (ej en byggnad). I vardagstal benämns fastighet oftast “tomt”.
** Huvudbyggnad avser den byggnad där en eller flera bostadslägenheter inryms.

Bakgrund

Stora delar av Danderyds kommun utgörs av småhusbebyggelse som kan benämnas villastad. Den äldre villastaden som karaktäriseras av villor på stora tomter med uppvuxen grönska skyddas inte tillräckligt från förändring i alla delar av kommunen. Enbostadshusen i kommunen är generellt högt eftertraktade vilket leder till att fastigheterna utsätts för ett förändringstryck som kan leda till ovarsam förtätning.

Kommundelen Danderyd är särskilt utsatt för ovarsam förtätning genom avstyckning på grund av att flera kvarter i nuläget saknar tomtindelningar eller fastighetsplaner som låser fast gällande fastighetsindelning. Samtidigt saknar några detaljplaner bestämmelser om minsta tillåtna fastighetsstorlek.

För att förhindra ytterligare ovarsam förtätning i kommunens villaområden beslutade kommunstyrelsen den 18 januari 2021 (§ 5) att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda åtgärder för att motverka detta. I utredningen konstateras att totalt ca 270 fastigheter i 7 detaljplaner saknar reglering av fastighetsstorlek. Utöver det saknas reglering av antal huvudbyggnader i två av detaljplanerna för ytterligare totalt ca 140 fastigheter.

Såväl fastighetsstorlek som antal huvudbyggnader per fastighet föreslås nu regleras genom att berörda detaljplaner ändras.

Kvarter där storlek på fastigheter kan komma att regleras:

bildberordafastigheter.jpg

För hela de områdena där detaljplanerna S65 och S379 gäller, föreslås att antal tillåtna huvudbyggnader begränsas till maximalt en (1). Detta gäller för ytterligare 11 kvarter i S65 och 2 kvarter i S379 utöver de som listas ovan, se översiktskartan längst upp på sidan.

Alla de fastighetsägare som berörs av beslutet har fått info om det skickad per post. Även kommande förslag till ändring kommer att skickas ut till alla de som berörs. I samband med det finns möjlighet att inkomma med sina synpunkter på förslaget. För mer info om planprocessen, se nedan.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Planskede

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Handlingar

Beslut om planuppdrag KS 2021-04-26 § 55
Utredning - Motverka ovarsam förtätning av villastaden

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden 
08-568 912 59

Plan@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-07-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.