Ändring av detaljplan S65 (Stadsplan för del av Rinkeby) för att motverka ovarsam förtätning inom villastaden

Heldragen svart linje illustrerar ändringsområdet. Svartstreckad linje visar planområdesgränserna.

Aktuellt 

Ett förslag till ändring av detaljplan för S65 – del av Rinkeby (stä 902-921 m.fl.) skickas nu ut på samråd under perioden 6:e sep 2021 – 4:e okt 2021. Under denna tid har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Ta del av planhandlingarna och ”Infobrev – plansamråd” (som bl.a. beskriver hur du lämnar synpunkter) på denna sida under ”Handlingar” eller på kommunens Kontaktcenter, plan 5 i Mörby centrum.

Planprocess_standardforfarande_samrad.jpg

Bakgrund 

Byggnadsnämnden fick den 26 april 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till ändring av detaljplanerna S3, S42, S65, S74, S84, S367 och S379 så att en minsta fastighetsstorlek alternativt fastighetsbestämmelser sätts för fastigheterna inom varje enskilt kvarter anpassade efter de historiskt mest förekommande storlekarna så långt det är möjligt samt att antalet huvudbyggnader begränsas till maximalt en (1) där sådan begränsning saknas.

Syftet med ändring av detaljplanen för S65 är att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek där det idag saknas bestämmelse om fastighetsstorlek och tomtindelning/fastighetsplan. Syftet med ändringen är även att införa bestämmelse om att endast en huvudbyggnad får finnas per bostadsfastighet.

Dessa bestämmelser införs för att motverka ovarsam förtätning i form av styckning av fastigheter samt tillkommande av bostäder på redan bebyggda fastigheter, som på sikt kan resultera i att villastadens karaktär förändras på ett oönskat sätt.

Införande av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek är tänkt att tillkomma för fastigheter inom kvarteret Gulmåran som idag inte täcks av tomtindelning eller fastighetsplan.

Begränsningen till en huvudbyggnad per bostadsfastighet är tänkt att tillkomma för hela planområdet.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar 

Samrådshandlingar

Infobrev– plansamråd
Plankarta
Planbeskrivning
Beslut om att genomföra samråd
Beslut miljöbedömning

Beslut om uppdrag

Beslut om planuppdrag KS 2021-04-26 § 55

Övriga handlingar

Stadsplanebestämmelser (1958)

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-09-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.