Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95

Nya bostäder planeras inom den svarta linjen. Detaljplanen som kommer att tas fram omfattar detta område. Den röda linjen visar området för det ursprungliga planuppdraget.

Gropen: Inom markerat område planeras bostäder.

Aktuellt

Vid Gamla Landsvägen utreds möjligheten att uppföra cirka 200 nya bostäder, varav cirka 100 studentbostäder och cirka 100 bostadsrätter. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och arbetet med en ny detaljplan kommer att påbörjas inom kort. En markanvisningstävling har genomförts och tävlingsbidragen har utvärderats efter en viktning av anbudspris och kvalitet. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att anvisa marken till JM AB, Seniorgården AB och AB Borätt. Danderyds kommun bjöd in till öppet hus för att informera om projektet den 19 juni och 3 september 2019. Nästa steg i planprocessen är att ta fram ett samrådsförslag.

Utdrag från tävlingsbidraget

I det vinnande bidraget föreslås cirka 200 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter och cirka 100 bostadsrätter. Längs E18 placeras ett lamellhus med 6-8 våningar. Lamellhuset lämpar sig väl för studentlägenheter. Genom att i vinkel ansluta en byggnadsdel som trappas ner från sex våningar till tre våningar skapas en tyst gård. I denna byggnadsdel föreslås seniorbostäder i bostadsrättsform. På gården placeras två punkthus med bostadsrätter i 3-6 våningar. Parkering för de nya bostäderna planeras i parkeringsgarage under mark.

När tävlingen utlystes var området något större än det som i bilden visas med blå streckad linje. Tävlingsbidraget visar även den del som inte längre är aktuell. Inom den marken är ett punkthus inritad. I tävlingsbidraget benämns denna byggnad ”hus 1”. Byggnaden är inte längre aktuell.

Under rubriken Handlingar kan du ta del av hela tävlingsbidraget

Nästa steg - detaljplan

Med utgångspunkt i det vinnande tävlingsbidraget kommer kommunen att ta fram ett förslag till detaljplan. Inför det kommer flera utredningar avseende t.ex. buller, dagvatten och geoteknik tas fram.

När planförslaget tagits fram kommer det att ställas ut på samråd. Under planarbetet och samrådstiden erbjuds möjlighet till dialog och att lämna synpunkter. De närmast berörda kommer att få information om samrådet i direktutskick. Förslaget kommer också att finnas på den här sidan och på kontaktcenter i Mörby centrum.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 11 januari 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Gropen, Danderyd 3:95 m.fl. Området är beläget i östra Klingsta i höjd med Berga gård och gränsar till E18 i öster. Detaljplaneförslaget ska tas fram i enlighet med upprättat start-PM.

Syftet med projektet är att uppföra nya bostäder, främst i form av flerbostadshus. Omkring 200 nya lägenheter, varav 100-150 studentlägenheter bedöms kunna tillkomma. Den nya bebyggelsen kan skärma av buller från E18 och skapa en tystare miljö i bostadsområdena i denna del av Danderyd. Inom ramen för projektet planeras även en omdragning av Gamla Landsvägen. På så sätt frigörs mark för den nya bebyggelsen, samtidigt som en trygg trafikmiljö kan skapas.

Handlingar

Markanvisningstävling

Beslut KS 2019-05-27 markanvisning Gropen
Vinnande tävlingsbidrag Gropen (Byggnaden som benämns "Hus 1" i tävlingsbidraget är inte längre aktuell)

Övriga handlingar

Beslut KS 2016-01-11
Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.