Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95

Nya bostäder planeras inom den svarta linjen. Detaljplanen som kommer att tas fram omfattar detta område. Den röda linjen visar området för det ursprungliga planuppdraget. Vid Gamla Landsvägen utreds möjligheten att uppföra cirka 200 nya bostäder, varav cirka 100 studentbostäder och cirka 100 bostadsrätter.

Aktuellt

Projektet är beroende av en flytt av befintlig evakueringstunnel från tunnelbanan. När utredningen om alternativ dragning av tunneln är klar kan projektet drivas vidare. 

En markanvisningstävling har genomförts och Kommunstyrelsen har beslutat att anvisa marken till JM AB, Seniorgården AB och AB Borätt.

Utdrag från tävlingsbidraget

I det vinnande bidraget föreslås cirka 200 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter och cirka 100 bostadsrätter. Längs E18 placeras ett lamellhus med 6-8 våningar. Lamellhuset lämpar sig väl för studentlägenheter. Genom att i vinkel ansluta en byggnadsdel som trappas ner från sex våningar till tre våningar skapas en tyst gård. I denna byggnadsdel föreslås seniorbostäder i bostadsrättsform. På gården placeras två punkthus med bostadsrätter i 3-6 våningar. Parkering för de nya bostäderna planeras i parkeringsgarage under mark.

Under rubriken Handlingar kan du ta del av hela tävlingsbidraget.

Planprocess utökat förfarande planförslag utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 11 januari 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Gropen, Danderyd 3:95 m.fl. Området är beläget i östra Klingsta i höjd med Berga gård och gränsar till E18 i öster. Detaljplaneförslaget ska tas fram i enlighet med upprättat start-PM.

Syftet med projektet är att uppföra nya bostäder, främst i form av flerbostadshus. Omkring 200 nya lägenheter, varav 100-150 studentlägenheter bedöms kunna tillkomma. Den nya bebyggelsen kan skärma av buller från E18 och skapa en tystare miljö i bostadsområdena i denna del av Danderyd. Inom ramen för projektet planeras även en omdragning av Gamla Landsvägen. På så sätt frigörs mark för den nya bebyggelsen, samtidigt som en trygg trafikmiljö kan skapas. 

Handlingar

Markanvisningstävling

Beslut KS 2019-05-27 markanvisning Gropen
Vinnande tävlingsbidrag Gropen (Byggnaden som benämns "Hus 1" i tävlingsbidraget är inte längre aktuell)

Övriga handlingar

Beslut KS 2016-01-11
Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-03-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.