Nya bostäder vid Nora torg

Detaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg.

Aktuellt

Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. När förslaget är färdigställt kommer det skickas ut för synpunkter. Det kan tidigast ske under vintern 2022/2023. I nuläget pågår utredningsarbete kopplat till den översvämningsrisk som föreligger i området.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd vid årsskiftet 2015-2016. Därefter genomfördes plansamråd 2017. Ta del av handlingarna nedan.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Hornet 1, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Handlingar

Samrådshandlingar 28 april - 20 juni 2017

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Programhandlingar 16 december - 8 februari 2016

Programhandling
Programskiss
Remissbrev

Underliggande utredningar

Dagvatten; Sweco Environment AB, 2014-09-04
Dagvatten; Sweco Environment AB, 2015-02-13
Markteknisk undersökningsrapport; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Projekterings-PM Geoteknik; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Solstudie; Ettelva Arkitekter, 2017-02-01
Trafiktekniskt utlåtande; Per Löfvendal Trafikplanering, 2017-02-02
Trafikbuller; Akustikbyrån, 2017-02-08

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-08-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.