Nya bostäder vid Nora torg

Detaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg.

Aktuellt

Ett plansamråd genomfördes under perioden 28 april - 20 juni 2017. Uppdatering och bearbetning av planförslaget pågår för närvarande, med utgångspunkten att antalet föreslagna nya bostäder i området ska minska. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när ett omarbetat planförslag ställs ut för granskning.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd under perioden 16 december 2015 - 8 februari 2016. Därefter genomfördes plansamråd under perioden 28 april - 20 juni 2017. Ta del av handlingarna nedan.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Hornet 1, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

Handlingar

Samrådshandlingar 28 april - 20 juni 2017

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Programhandlingar 16 december - 8 februari 2016

Programhandling
Programskiss
Remissbrev

Underliggande utredningar

Dagvatten; Sweco Environment AB, 2014-09-04
Dagvatten; Sweco Environment AB, 2015-02-13
Markteknisk undersökningsrapport; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Projekterings-PM Geoteknik; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Solstudie; Ettelva Arkitekter, 2017-02-01
Trafiktekniskt utlåtande; Per Löfvendal Trafikplanering, 2017-02-02
Trafikbuller; Akustikbyrån, 2017-02-08

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2020-05-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.