Badhus vid Mörby centrum

Detaljplan för ett nytt badhus vid Mörby centrum, längs med Mörbyleden.

Nytt badhus: Inom markerat område planeras ett nytt badhus.

Platsen som ska utredas för det nya badhuset ligger längs med Mörbyleden. Hur badet ska se ut och vad det ska innehålla är frågor som kommer att behandlas under planarbetet.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 28 november 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för ett nytt badhus öster om Mörby centrum, längs med Mörbyleden. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Danderyd 2:1 samt 3:166.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett nytt badhus, stärka kopplingarna mellan Mörby centrum och badhuset samt bidra till att Mörbyleden utvecklas till en gata med stadsmässig karaktär.

Handlingar

Beslut om planuppdrag KS 2016-11-28 § 137
Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.