Café Ekudden - utökad caféverksamhet

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 22 mars 2010 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Ekudden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bland annat en lämplig byggnad för cafeteria, nytt hus för disk- och omklädningsrum samt en ny bod för toaletter. Planområdet omfattar del av fastigheten Djursholm 2:421.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Planskede

Ett förslag till ny detaljplan var på plansamråd under perioden 18 december - 10 februari 2016. Ta del av samrådshandlingarna nedan. Information om planförslaget hölls den 20 januari på Djursholms bibliotek.

Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån inkomna synpunkter.

Handlingar

Plansamråd

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Remissbrev

Utredningar

Riskanalys

Programhandlingar

Programhandling
Programskiss

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.