Detaljplan för Café Ekudden

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 22 mars 2010 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Ekudden. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att tillåta den befintliga verksamheten på Ekudden samt kompletterande byggnation i form av avfallshus och handikappanpassade toaletter. Planområdet omfattar del av fastigheten Djursholm 2:421 (landområdet) samt 2:413 (vattenområdet).

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Planskede

Ett förslag till ny detaljplan var på plansamråd under perioden 18 december - 10 februari 2016 och har därefter bearbetas utifrån inkomna synpunkter. De uppdaterade handlingarna ställs nu ut under perioden 19 maj – 22 juni. Efter genomförd utställning bearbetas planförslaget på nytt utifrån inkomna synpunkter. Vid större förändringar av planförslaget ställs detta ut på nytt. I annat fall skickas planhandlingarna vidare för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Detta kan tidigast ske i oktober 2020.

Handlingar

Utställning

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Planillustration
Remissbrev

Plansamråd

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Remissbrev

Utredningar

Riskanalys
Dagvattenutredning

Programhandlingar

Programhandling
Programskiss

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.