Detaljplan för Café Ekudden

Aktuellt

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslag till detaljplan för Café Ekudden den 22 februari. Planen vinner laga kraft den 24 mars om beslutet inte överklagas. Programsamråd, plansamråd och utställning har genomförts i enlighet med ÄPBL (1987:10).

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 22 mars 2010 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Ekudden. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att tillåta den befintliga verksamheten på Ekudden samt kompletterande byggnation i form av avfallshus och handikappanpassade toaletter. Planområdet omfattar del av fastigheten Djursholm 2:421 (landområdet) samt 2:413 (vattenområdet).

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Handlingar

Antagande

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Planillustration
Beslut om antagande av detaljplan (KF 2021-02-22 § 25) 
Beslut om antagande av detaljplan (KS 2021-02-08 § 29)
Beslut om tillstyrkan (BN 2020-12-10 § 181) 

Utställning

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Planillustration
Remissbrev

Plansamråd

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Remissbrev

Utredningar

Riskanalys
Dagvattenutredning

Programhandlingar

Programhandling
Programskiss

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-03-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.