Bostäder och park vid Djursholms torg

Aktuellt

Danderyd kommun planerar att utveckla Djursholms torg genom nya bostäder, lokaler och upprustning av gatorna, torget och Samsöparken. Byggnadsnämnden fattade vid sammanträdet 2020-03-17 § 29 beslut om att hemställa till kommunstyrelsen om förnyat planuppdrag så att även ytor för utökad parkering kring Auravägen ska ingå i planområdet så att behovet av bilparkering ska tillgodoses till service och verksamheter vid Djursholms torg.

Arbetet befinner sig i tidigt skede och det har nyligen genomförts en tidig dialog om utvecklingen. Här kan du läsa mer om dialogen:

Dialog om Djursholms torg

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas, dialog.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 29 maj 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att i en planprocess pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för Djursholm torg och Samsöparken.

Syftet med projektet är att utveckla Djursholms centrum genom nya attraktiva stadsrum och nya bostäder. Den bebyggelse som föreslås i projektet ska utföras med aktiva bottenvåningar som bidrar till stadslivet. Stadsrummen inom allmän plats i Djursholms centrum rustas och utvecklas som sociala mötesplatser och Samsöparken utvecklas för vistelse med utgångspunkt i Djursholmsförfattaren Elsa Beskows litterära värld. I parken hanteras dagvatten innan detta når recipienten Stora Värtan via annan ny dagvattenanläggning i Samsöparkens gräns mot Strandvägen.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Djursholm 2:411, 2:332, del av 2:421 samt Gandvik 10.

Handlingar

Beslut (BN 2020-03-17 § 29)
Tjänsteutlåtande (2020-03-17)
Utformningsförslag
Beslut om planuppdrag KS 2017-05-29 § 64
Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

 

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2020-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.