Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende Ginnungagap

Aktuellt

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Ginnungagap i mars 2020, men detaljplanen överklagades. Under ett antal månader har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövat överklagandena. Mark- och miljödomstolen meddelade den 2 juni att de avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap och delar kommunens bedömning att detaljplanen uppfyller de krav som ställs enligt plan- och bygglagstiftningen.

Detaljplanen avser ett nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende vid Vendevägen-Bragevägen i Djursholm. Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och korttidsboendet byggs i kommunal regi.

Samskapandeprocess kring gestaltningen av nytt vård- och omsorgsboende

Under 2020/2021 genomfördes en samskapande dialog för att skapa ett gemensamt gestaltningsprogram mellan de två projekten. Syftet har varit att lyssna in närboende och invånare och få inspel i vad de tycker passar på platsen. Dialogen avslutades i februari 2021.

Mer om dialogen

Förtydligande om nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende

Det har inkommit 74 synpunkter på granskningsförslaget över nytt vård- och omsorgboende samt korttidsboende i Djursholm. I några yttranden framkommer att det verkar råda en del missförstånd, varför vissa förtydliganden görs nedan.

Behov av fler platser för vård- och omsorg samt korttidsboende

Danderyd har ett ansvar att ta hand om sina invånare i alla skeenden i livet, från att man föds till att man åldras och får andra behov. Idag saknas helt korttidsboende i kommunen, så platser köps i andra kommuner. Kommunens bedömning är att det är många som vill kunna bo kvar i Danderyd även när omsorgsbehoven förändras. När kommunen planerar ett nytt korttidsboende behöver vi också planera för det framtida behovet av platser. Folk lever allt längre, vilket innebär att behovet av stöd och andra boendeformer kommer att öka i framtiden.

Detaljplanens byggrätt

Detaljplanen medger dels ett vård- och omsorgsboende och dels ett korttidsboende. Den totala bruttoarean (populärt benämnt våningsyta) som medges i detaljplanen har utökats sedan samrådsförslaget, från ca 7000 kvm till 7500 kvm. I granskningsversionen har kommunen valt att begränsa byggrätten i bruttoarea istället för byggnadsarea (byggnadens fotavtryck på marken) som reglerades i samrådet.

Eftersom husen planeras i 2-3 våningar innebär en utökning av 500 kvm byggnadsarea (våningsyta) i praktiken en ökning av ca 200 kvm på marken. Fördelen med att tillåta att delar av bebyggelsen får uppföras i tre våningar är att det fortfarande kommer att finnas obebyggd parkyta kvar i området.

Byggnaderna är utformade i 2-3 våningar för att passa in i omgivningen. Platsen används inte i någon större utsträckning idag och den är vald för att de boende ska få en bra och lugn boendemiljö och för att anhöriga och personal lätt ska kunna ta sig dit. Den stora Brageängen planeras fortsatt vara en obebyggd äng.  

Arkitektur och gestaltning

Det finns idag exempel på bebyggelse från många olika epoker i Djursholm. Den slutgiltiga exteriöra utformningen är inte beslutad ännu. Dagens moderna vårdboenden behöver utformas på ett sätt som gör det svårt att hitta historiska referenser som kan vara förebilder för utformning. Därför är det snarare material och takformer som kan anpassas till den äldre bebyggelsen. Inför antagande har planförslaget ändrats så att även fasadputs och träpanel medges förutom tegel. På samma sätt medges taktegel förutom plåt. Detaljplanen föreslås inte heller reglera färgsättning vilket istället prövas i bygglovet.

Att bygga om befintliga villor och använda dem för vårdboende är inte särskilt lämpligt. Kommunen äger exempelvis inte villor som är lämpliga för detta ändamål och har inte heller planer på att köpa in villor. Vårdboenden behöver utformas på ett sätt som passar de som ska bo där och den personal som ska arbeta på boendet. Det skulle därför bli dyrt att anpassa villor efter den standard som krävs. Dessutom är det för resurskrävande att ha flertalet mindre boende och det skulle sammantaget bli ett väldigt dyrt alternativ.

Om detaljplaneförslaget

Detaljplanen omfattar kvarteret Ginnungagap samt del av fastigheten Djursholm 2:421 och Brage 1. Syftet med planen är att medge uppförandet av ett vård- och omsorgsboende och ett korttidsboende samt anläggandet av en allmän park. Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med särskild hänsyn till kulturmiljön inom riksintresset Djursholm. Detaljplanen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.Planprocess_utokat_forfarande_provotid.jpg

Bilden visar hur långt processen har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick 2014-06-09 § 82 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Ginnungagap. Planområdet ligger söder om Vendevägen i Djursholm. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga ett vård- och omsorgsboende samt korttidsboende inom kvarteret.

Ett plansamråd pågick 3 november till 15 december 2014. Ta del av handlingarna under rubriken "Handlingar". 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 59 att sälja del av fastigheten Ginnungagap 2 till Vectura Fastigheter AB för uppförande av ett nytt vård- och omsorgsboende. Markpriset bestämdes till 42 miljoner kronor.

Läs mer om markförsäljningen

Ett informationsmöte om nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende hölls den 11 mars 2019.

Detaljplaneförslaget för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm (Ginnungagap) ställdes ut för granskning 26 juni-30 augusti.  Byggnadsnämnden fattade beslut om granskning den 12 juni. 

Handlingarna finns under rubriken "handlingar". 

Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden och eventuella justeringar av planförslaget genomförs. Granskningen var sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen kan antas. En förutsättning för att kunna överklaga kommunens antagandebeslut är att skriftliga synpunkter inlämnats under planprocessens gång.

Handlingar

Antagande

Plankarta
Planbeskrivning

Beslut om antagande av detaljplan (KF 2020-03-30 § 35)
Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige (2020-03-30)

Svar på återemiss (BN 2020-02-18 § 18)
Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden (2020-02-18)

Beslut om antagande av detaljplan (KF 2020-02-03 § 2)
Beslut om antagande av detaljplan (KF 2019-12-09 § 184)
Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige (2020-02-03)

Beslut om tillstyrkan (BN 2019-10-23 § 118)
Tjänsteutlåtande om tillstyrkan Byggnadsnämnden (2019-10-16)

Kulturmiljöutredning (rev 2019-10-10)

Granskning

Beslut om granskning, BN (2019-06-12 § 64)

Plankarta
Planbeskrivning

Utredning dagvatten
Utredning geoteknik
Utredning kulturmiljö
Utredning landskap
Utredning Ekudden

Samråd

Plankarta
Planbeskrivning

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Inledningsvis tillämpades enkelt planförfarande. På grund av det stora allmänna intresset av detaljplanen övergick handläggningen till normalt förfarande.

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-06-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.