Grotte 1, 2 och 7 med flera - Upphävande av gällande tomtindelning och möjliggörande av nya fastigheter

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 10 december 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan för Grotte 1, 2 och 7 samt Djursholm 2:70 och 2:71 och samtidigt upphäva gällande tomtindelning.

Planförfarande 

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Beslut om planuppdrag (BN 2020-12-10 § 183)

Uppdaterad: 2021-02-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.