Brageskolan, ny idrottshall och paviljonger

Brageskolan: Inom markerat område planeras nya skollokaler som ska ersätta nuvarande paviljonger.

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 5 september 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Brageskolan, fastigheten Orren 30 m.fl. Planuppdraget utökades 2012 och 2013 till att även innefatta Orren 31 och Blåklockan 1. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Planskede

Ett förslag till detaljplan var på samråd under perioden 17 november till och med 22 januari 2016. Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när planen skickas ut för granskning.

Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Programhandlingar

Programhandling
Remissbrev

Underliggande utredningar

Trafikutredning

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.