Utvecklingsmöjligheter för östra Eneby torg

Under 2021 genomfördes en medborgardialog om en möjlig utveckling om området som ligger öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg. Nu upptas ett arbete för att tillsammans med markägarna inventera och sammanställa utvecklingsmöjligheter givet de politiska riktlinjerna om vilka fastigheter som kan ingå och skalan på bebyggelsen.

Aktuellt

Under 2021 genomfördes en medborgardialog om området som ligger öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg. Syftet var att ta reda på hur invånarna vill att området kan utvecklas. Det var stort intresse för dialogen och drygt 1000 svar kom in. Här kan du läsa mer om dialogen och ta del av synpunkterna:

Medborgardialog om östra Eneby torg 

Nu upptas ett arbete för att tillsammans med markägarna inventera och sammanställa utvecklingsmöjligheter givet de politiska riktlinjerna om vilka fastigheter som kan ingå och skalan på bebyggelsen. Utgångspunkten för uppdraget är att boende i Enebyberg, kommunen och markägare fortfarande har en önskan att en utveckling av området kan påbörjas i närtid.

En lägesrapport om hur arbetet går ska lämnas till kommunstyrelsen före sommaren och ett första bebyggelseförslag väntas till första sammanträdet efter sommaren. Arbetet bedöms bli mer övergripande än ett planprogram enligt plan- och bygglagen och ska fokusera på att få fram ett förslag som bedöms önskvärt utifrån tidigare synpunkter och dialog och som går att genomföra. Därefter kan ett eventuellt nytt planuppdrag formuleras och nya överenskommelser med berörda fastighetsägare tecknas.

Området vid östra Eneby torg är utpekat som ett utredningsområde i kommunens nya översiktsplan som förväntas beslutas i kommunfullmäktige i maj 2022.

Bakgrund

Området har utretts i planprogram och arbete med detaljplaner sedan 2013. Senaste detaljplanen påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra för bostadsändamål och verksamheter. Detta uppdrag avbröts år 2018. I maj 2020 togs beslut om att en medborgardialog ska genomföras och därmed börjar en ny process där tidigare framtagna planhandlingar inte längre är aktuella.

 

Uppdaterad: 2022-05-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.