Tranan 10

Aktuellt

Byggnadsnämnden fattade beslut om att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 12 december. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats. Planhandlingarna har tillsammans med överklagandena överlämnats till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för fortsatt hantering.Processbild som visar standard förfarande, prövotid.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 15 juni 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheten att göra befintligt hus på fastigheten planenligt.

Beslut BN 2016-06-15 § 52

Handlingar

Granskningshandlingar (30 oktober- 20 november 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse inför granskning

Samrådshandlingar (3 - 24 oktober 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.