Ändring av detaljplan för Anneberg (del av Solvärmen 1)

Ändring av detaljplan för Anneberg (del av Solvärmen 1) för komplettering av bostadsbebyggelse i området där marken tidigare varit begränsad av bland annat den nu nedgrävda kraftledningen.

Aktuellt område för planändring är markerad med rödstreckad linje. Gällande detaljplaneområde är markerad med svart linje.

Aktuellt område för planändring är markerad med rödstreckad linje. Gällande detaljplaneområde är markerad med svart linje.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-09 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att planlägga för ytterligare bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Solvärmen 1 genom en planändring.

Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ytterligare bostadsbebyggelse i form av parhus som en förlängning och komplettering till befintliga parhus i området.

Området som ska undersökas är idag redan planlagt för bostäder, sjukhem, gruppbostäder samt tillhörande garage, förråd och parkeringsplatser, men begränsningar finns i form av bland annat markreservat för reningsanläggning för avlopp och solfångare på mark samt prickmark (marken får inte bebyggas) som tidigare utgjorde skyddsavstånd till nu nedgrävd kraftledning. Dessa begränsningar är inte längre aktuella och fyller därför inte sina syften.

I arbetet med planändringen är tanken att undersöka lämpligheten med ytterligare bostadsbebyggelse och i sådant fall ta bort/justera nuvarande begränsningar samt utöka byggrätten. I samband med utökning av byggrätt kan det vara lämpligt att även specificera placering, omfattning och utformning av befintlig och ny bebyggelse.

Planförfarande

Planen handläggs med: Standardförfarande

Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2021-06-09 § 100

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Katarina Löfberg
Katarina.lofberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-07-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.