Norrängen 11 och 15 - sammanläggning av fastigheter

Aktuellt

Detaljplanen antogs 2020-03-17 i byggnadsnämnden och den väntas få laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.Planprocess_standardforfarande_provotid.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Om detaljplaneförslaget

Detaljplanen omfattar fastigheterna Norrängen 11 och 15. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna Norrängen 11 och 15 samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna. Detta kräver att gällande fastighetsindelningsbestämmelser upphävs, vilket sker genom att denna detaljplan upprättas. Syftet är även att bevara fastigheternas naturkaraktär. Strandskyddet upphävs för en del av planområdet. Syftet är vidare att pröva förutsättningarna för att möjliggöra totalt tre lägenheter inom fastigheten. Detaljplanen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 14 november 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att sammanlägga fastigheterna Norrängen 11 och 15 samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Antagande

Plankarta
Planbeskrivning
Beslut om antagande av detaljplan (BN 2020-03-17 § 31)
Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden (2020-03-17)

Granskning

Underrättelse inför granskning

Plankarta

Planbeskrivning 

Plansamråd

Information om detaljplan

Plankarta

Planbeskrivning

Övriga handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2018-11-14 § 104

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.