Banvakten 1 och 2 - nya bostäder vid entrén till Stocksund

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2021 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda ny bostadsbebyggelse vid korsningen Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen. Detaljplanearbetet är i tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

De fastigheter som ingår är Banvakten 1, Banvakten 2 samt en del av fastigheten Stocksund 2:125. Totalt är området ca 2000 kvm stort och kommunen äger större delen av marken. Exakt avgränsning av planområdet görs i planprocessen.

Den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Banvakten 1 består av en mindre byggnad i en våning om ca 100 kvm, som använts som yogastudio.

På fastigheten Banvakten 2 ligger en kommunal parkering om ca 40 parkeringsplatser som används som infartsparkering. Möjligheten till infartsparkering föreslås finnas kvar i den nya bebyggelsens garage. För att säkerställa framtida behov av infartsparkering bör ytterligare parkeringsmöjligheter i närområdet utredas. Idag har kommunen en parkering norr om Lidl längs Vasavägen som är möjlig att bygga ut enligt gällande detaljplan.

bilden visar området för Banvakten mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen

Projektområdet ligger beläget i en utsatt trafikmiljö som präglas av E18 samt cirkulationsplatsen i väster och norr. Åt andra hållet återfinns Ovala parken och därefter Stocksunds villastad.

Området kan komma att bli en ny entré till Stocksund och behöver utformas med hänsyn till villastadens karaktär. Därmed behöver de nya byggnadsvolymerna förhålla sig till omkringliggande bebyggelse i höjd och skala. En byggnadsvolym som är sammanhängande mot Bengt Färjares väg och sedan öppnar sig mot Stockholmsvägen skapar en tyst sida mot gården.

I projektet utreds förutsättningar för ett nytt flerfamiljshus om ca 5000 kvm BTA. Denna yta fördelas på ca 50 lägenheter där lägenhetsstorlekarna kan variera från 1 rum och kök till 5 rum och kök. I bottenvåningen föreslås lokaler för exempelvis handel som bidrar till ett aktivt stadsrum. 

Illustration över hur de nya bostäderna kan se ut

Illustration över hur bostäderna skulle kunna se ut.

Danderyd kommun äger större delen av marken och en liten del ägs av en privat aktör. Föreslagen bebyggelse förutsätter att kommunen och den privata fastighetsägaren är överens om en kommande detaljplans genomförande. Utgångspunkten i projektet är att marken som kommunen äger överlåts till den privata aktören som sedan ansvarar för utbyggnaden. 

När kommunen överlåter mark till en privat aktör utan att marken konkurrensutsätts finns regelverk som styr hur marken ska värderas som kommun måste följa. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en principöverenskommelse med den privata aktören som ska reglera detaljplanens framtagande samt säkerställa att marken överlåts till marknadsvärde. Kommunen säljer i detta skede inte marken, utan det sker längre fram, i samband med att detaljplanen antas.

I detta projekt finns stora vinster med att samordna utbyggnaden på de aktuella fastigheterna då byggherrens fastighet ligger i direkt anslutning till kommunens mark. Om kommunens mark skulle konkurrensutsättas går kommunens fastighet inte att utnyttja i sin helhet då bland annat avstånd krävs till omkringliggande fastighet/byggnad. Byggrätten på kommunens mark skulle därvid bli mindre än om bebyggelsen samordnas med exploatörens fastighet.

Läs mer om kommunens policy för markanvisning och markförsäljning

Policy för markanvisning och markförsäljning

Planförfarande

Planen handläggs med:

standardförfarande

Planskede

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag till detaljplan har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Handlingar

Start-PM Banvakten 1 och 2

Tjänsteutlåtande planuppdrag avseende detaljplan för Banvakten 1 och 2

Uppdaterad: 2021-04-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.