VA-taxa 2024

För att fördela kostnaderna för vatten och avlopp så rättvist som möjligt och samtidigt möjliggöra för underhåll och investeringar för framtiden kommer Danderyds kommun att infördes en ny VA-taxa från 1 januari 2024. Detta beslutade kommunfullmäktige 4 december 2023.

Förändringar i VA-taxan 2024

Den nya taxan stödjer sig på förslaget från branschorganisationen Svenskt Vatten som utgår från den så kallade nyttoprincipen där fastighetsägaren betalar för den nytta den får av anslutningen till vatten- och avloppsanläggningen samt den lagpraxis som finns på området.

Enligt den principen ska avgifterna fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter.

Det är framför allt samfällighetsföreningar som kommer att beröras av taxeändringen. Idag varierar avgiften och mätningen av vatten mellan de olika föreningarna. I vissa fall sker mätningen på varje ingående fastighet och i andra fall mäts ingående vatten gemensamt i en mätarbrunn.

Ordförklaringar

 • Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning
 • Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett
 • Dagvatten fastighet (Df): dag- och/eller dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA-anläggningen
 • Dagvatten gata (Dg): dag- och/eller dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen

Abonnemang

Begreppet abonnemang har tagits bort i nya taxan ock ersatts med en avgift per fastighet.
I tidigare taxa var grundavgiften (abonnemang) uppdelad på V,S, Df, Dg medans den nya grundavgiften (fastighet) kommer vara uppdelad på V, S.

Nyttoavgift

Nyttoavgift införs för obebyggd fastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet eller där mätare inte är uppsatt.

Tomtyteavgift ersätts med en Dagvattenavgift

Nya dagvattenavgiften är en ren dagvattenavgift (Df och Dg) till skillnad mot tidigare taxas tomtyteavgift som var uppdelad på alla fyra vattentjänster (V, S, Df, Dg).
Avgiftsskyldigheten för vattentjänsten dagvatten fastighet (Df) är kopplad till fastigheter som har fått en förbindelsepunkt förmedlad (en servis) där dag- och/eller dränvatten kan avledas. Men även fastigheter som har fått en annan teknisk lösning än en fysisk servisledning omfattas av vattentjänsten. Det kan t.ex. vara en öppen dagvattenanläggning (dikeslösning) som fyller samma funktion eller en kombinerad avloppsledning.

Kostnaderna för att tillhandahålla vattentjänsten dagvatten gata (Dg) ska fördelas mellan fastighetsägare och allmän platsmarkhållare.

Tre olika avrinningskoefficienter (hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom avdunstning, infiltration och genom magasinering i växtlighet eller markytans ojämnheter) har använts för samtliga ytor i Danderyd och det innebär att ytorna är indelade utifrån definitionerna:

 1. Huvudsakligen hårdgjorda tex. parkeringsplatser, industrimark mm.
 2. Blandade, cirka hälften hårdgjorda och cirka hälften gröna/dränerande tex. småhusfastigheter, bostadsrättföreningar mm.
 3. Huvudsakligen gröna/dränerande tex. grönytor, parker mm.

Mätaravgiften (vattenmätare) ersätts med kapacitetsavgift

I tidigare taxa styrdes mätaravgiften av mätarnas storlek och antal, kopplas två mätare samman blir avgiften dubbelt så stor oavsett vilken kapacitet som uppnås.
I nya taxan har mätaravgiften justerats för att spegla kapaciteten i första hand. Varje mätare och mätarkombinations kapacitet översatts i lägenheter/bostadsenheter.

För fastigheter som ingår i samfällighet för VA görs skillnad på om samfällighetsföreningen har ett avtal med Danderyds kommun om gemensam mätning eller ej.
Finns det ett avtal om gemensam mätning, betalar samfällighetsföreningen mätaravgift för den eller de mätare som är uppsatta för den gemensamma mätningen.
Om förbrukningen mäts av kommunen på varje fastighet som ingår i en viss förening får varje fastighetsägare betala kapacitetsavgift för den mätare man fått uppsatt.

VA-taxa 2024

Regelverk (ABVA)

Här kan du se jämförelse för VA-taxa 2023-2024

Fastigheter som ingår i samfällighet för VA:

I nya taxekonstruktion förtydligas hur just samfällighetsföreningar och fastigheter som ingår i samfällighetsföreningar ska debiteras.

Framför allt de fastigheter som ingår i en samfällighet där varje fastighet har enskild mätning får en ökad avgift. Även om de fastigheterna får en relativt stor höjning av avgiften procentuellt sett kommer en fastighet ingående i en VA-samfällighet att betala lägre avgifter än en jämförbar fastighet som inte ingår i en samfällighet.

Samfälligheter som har enskild mätning debiteras mätaravgift på samma sätt som övriga fastigheter som inte ingår i en samfällighet för VA. Den minskade nytta som fastigheterna har består framför allt i att de inte fått sin förbindelsepunkt i fastigheternas omedelbara närhet. De får detta kompenserat genom en reducerad grundavgift med 10%.

Samfällighetsföreningar som har gemensam mätning betalar för den mätarstorlek/mätarkombination som är gemensam (reglerad gemensam mätning via avtal) och därtill debiteras för varje ingående fastighet en reducerad grundavgift med 50%.

Fastigheter som ingår i samfällighet för VA:

     Avtal om gemensam mätning

     Ej avtal om gemensam
     mätning

 • Fakturan för alla avgifter går till föreningen.
 • Faktura där varje vattenmätare och fastighet redovisas, föreningen ombesörjer fakturering till fastighetsägare.
 • En reducerad grundavgift per fastighet, större reduktion vid gemensam mätning.
 • En reducerad grundavgift per fastighet, mindre reduktion vid enskild mätning.
 • En kapacitetsavgift baserad på den eller de mätare som mäter ingående vatten gemensam för hela samfälligheten.
 • En kapacitetsavgift per fastighet baserad på den eller de mätare som varje enskild fastighet har.
 • Kubikmeteravgiften är baserad på hela föreningens gemensamma förbrukning.
 • Kubikmeteravgiften är baserad på varje enskild fastighets förbrukning.

Här kan du se jämförelse för olika hustyper (pdf)

En person tvättar händerna under rinnande vatten från vattenkran i kök.

Förklaring olika hustyper

Typhus A

En i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor. Fastigheten utförs av en fristående enfamiljsbostad med tomtyta 800 m2 och en årlig förbrukning på 150 m3.

Typhus B

I branschen vedertagen standard för flerfamiljshus. Det är en fastighet med en byggnad med 15 lägenheter, sammanlagd våningsyta 1 000 m2, tomtyta 800 m2 och en årlig förbrukning på 2 000 m3.

Villa

Fristående enfamiljsbostad. I övrigt har en exempelfastigheter valts som liknar fastigheter utifrån Danderyds abonnentregister för att visa den verklighet som finns i Danderyd.

Samfälligheter

I Danderyd finns många samfällighetsföreningar, vissa av dem stora. Det varierar hur avgiftsuttaget sker mellan de olika föreningarna i dagsläget och det varierar hur mätningen av vatten sker. I vissa fall sker mätningen på varje ingående fastighet och i andra fall mäts ingående vatten gemensamt i en mätarbrunn.
I nya taxekonstruktionen förtydligas hur just samfällighetsföreningar och fastigheter som ingår i samfällighetsföreningar ska debiteras.

De som har enskild mätning debiteras mätaravgift på samma sätt som övriga fastigheter som inte ingår i en samfällighet för VA. Den minskade nytta som fastigheterna troligtvis har består framför allt i att de inte fått sin förbindelsepunkt i fastigheternas omedelbara närhet. De får detta kompenserat genom en reducerad grundavgift.
De samfällighetsföreningar som har gemensam mätning betalar för den mätarstorlek/mätarkombination som är gemensam (reglerad gemensam mätning via avtal) och därtill debiteras för varje ingående fastighet en reducerad grundavgift.

Framför allt de fastigheter som ingår i en samfällighet där varje fastighet har enskild mätning får en ökad avgift.

Vatten-och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa. Den bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp i sin kommun.

Verksamheten får inte gå med vinst, utan ska ha en ekonomi i balans.

Det du betalar i vatten-och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattenledningar.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till ledningsnätet.

Enklast är att du tittar på senaste fakturan vad du betalar för idag. Vilken storlek på mätare har du, har du en vattenmätare eller flera, hur mycket vatten förbrukar du, storleken på tomt osv.
Under fliken "Se jämförelser för olika hustyper" kan du se hur olika hustyper påverkas och få en uppskattning på hur just du kommer påverkas.

Den nya taxan är baserad på principen att man ska betala för de tjänster man använder och i proportion till hur stor nytta man har av dem.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Alla kommuner tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst. Kommuner har olika förutsättningar när det gäller befolkning och yta, men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Därför varierar avgifterna över landet.

Den främsta anledningen till att vi inför ny taxa är att lagstiftningen i form av bland annat nya regler och rättspraxis kring VA har förändrats, vilket kräver att vi anpassar oss. Den nya strukturen följer branschorganisationen Svenskt Vattens standard för VA-taxor och ska på ett rättvist sätt spegla nyttoprincipen.

Den nya beteckningen heter Q3 och den äldre beteckningen var Qn.

Kolumen längst till vänster avser den äldre mätarbeteckningen. Permanent flöde avser ny mätarbeteckning.

Mätarkombinationer
Nominellt flöde  Permanent flöde 
Qn2,5 Q34
Qn6 Q310
Qn10 Q316
Qn15 Q325
Qn40 Q363
Qn60 Q3100

 

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-11