Detaljplan för Danderyds sjukhus

Ett planprogram för Danderyds sjukhus, gällande fastigheterna Sjukhuset 5 och 6. Den 29 januari 2024 beslutade kommunstyrelsen att anta planprogrammet, samtidigt togs beslut att påbörja detaljplanearbetet.

Bilden visar fastighet Sjukhuset 5 ovan markerat i lila samt Sjukhuset 6, ovan markerat med gult. 

Aktuellt

Den 29 januari beslutade kommunstyrelsen att anta planprogrammet för Danderyds sjukhus. Samtidigt togs beslut att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Sjukhuset 5 och 6. 

Utökat_antagande av program_planförslag utformas.png

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Just nu tas detaljplanehandlingar fram. 

Bakgrund 

Den 13 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Danderyds sjukhus och dess närområde. Detta berör främst fastigheterna Sjukhuset 5 och 6. Ett planprogram syftar till att identifiera och lösa komplexa frågor inför framtagandet av detaljplan. Det ska översiktligt utreda förutsättningarna för områdets framtida mark- och vattenanvändning. Programmet ska vara vägledande och innebär en tydlig avsiktsförklaring att detaljplanelägga ett område och kan användas som beslutsunderlag för den kommande detaljplanen.

Genom planprogrammet ska tekniska och miljömässiga förutsättningar för ytterligare byggrätt inom området kring Danderyds sjukhus identifieras och översiktligt utredas. Programmet kommer beskriva planeringsförutsättningar, programförslag och konsekvenser.

Locum, som förvaltar och utvecklar regionens vårdbyggnader, har ansökt om att skapa planmässiga förutsättningar för sjukhusets utveckling. Region Stockholm bedriver vårdverksamhet i form av bland annat akutsjukvård och har ett behov av att utöka antalet vårdplatser och andra stödjande funktioner. 

Den 29 januari 2024 beslutade kommunstyrelsen att anta planprogrammet, i samband med det togs beslut att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Sjukhuset 5 och 6. 

Samråd för planprogrammet

3 maj till 18 juni 2023 hölls det ett samråd för planprogrammet för Danderyds sjukhus. Danderyds kommun har tillsammans med Locum den 9 och 10 maj 2023 genomfört två samrådsmöten för att presentera förslag till planprogram för Danderyds sjukhus. 

Via länken kan du ta del av presentationen från samrådsmötet: 

Presentation - samrådsmöte (video)

I kommunens lokal ”Entrétorget” i Mörby centrum fanns en utställning om utvecklingsplanerna under samrådstiden 3 maj till 18 juni 2023. Via länken nedan kan du ta del av utställningsmaterialet: 

Utställningsmaterial för programsamråd för Danderyds sjukhus

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Handlingar

Programhandling

Planprogram för Danderyds sjukhus

Beslut 

Beslut om planuppdrag för Sjukhuset 5 och 6 (2024-01-29)

Beslut om samråd för planprogram för Danderyds sjukhus (KS 2023-04-24)

Uppdrag att starta planprogram för Danderyds sjukhus (KS 2022-06-13)

Mer information

Ett planprogram är ett moment i det led av planeringsdokument som kommunen väljer att ta fram för att se till den långsiktiga utvecklingen av ett område. Det anger en riktning som ett område bör utvecklas i.

När vi tar fram ett planprogram ser vi ett behov av att föregå detaljplanarbetet genom att titta på ett större område än vad en detaljplan rymmer. I ett planprogram finns också möjlighet att ange visioner och målbilder för hur området kan komma att se ut i framtiden. Den här typen av dokument gör att vi i nästa steg, när vi inleder detaljplanarbetet, har en bättre lägesbild, riktning och målbild för vårt arbete. 

Den största skillnaden är att en detaljplan är juridiskt bindande, det är inte ett detaljplaneprogram. Ett detaljplaneprogram reglerar inte den fysiska miljön i området till den grad som en detaljplan gör. Ett detaljplaneprogram kan snarare ses som en utvecklingsinriktning.  

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-04-29