Mörby centrum: Vi rustar upp parken

Gäller från: 1 mars 2022 08:00

Beräknas klart: 31 maj 2023 17:00

Våren 2022 börjar kommunen att rusta upp parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här ska det planteras nya träd och buskar och anläggas flera nya gångstråk. Det blir också ett nytt utegym. Parken beräknas stå helt klar våren 2023.

Illustration - så ser planen för parkytan ut

En grönare park med utegym

Parken får sin huvudentré i söder och det kommer att anläggas flera gångstråk igenom parken. I parkens soligaste delar placeras parkmöbler och det ska även iordningställas ett utegym. De berghällar som finns på flera platser behålls så långt det är möjligt som informella sittplatser.

Innan upprustningen av parken påbörjas ska Skandia Fastigheter riva bilparkeringsdäcket som ligger norr om parken. På delar av den mark där parkeringsdäcket står i dag ska Danderyds kommun anlägga nya park- och torgytor. Det nya parkeringshuset öster om Mörby centrum ersätter parkeringsdäcket.

Torg i söder knyts ihop med nytt torg i norr - med gångstråk genom parken

Det befintliga södra torget som ligger i anslutning till entrén till Mörby centrum ska rustas upp och bli större när det gamla posthuset rivs.

Från det södra torget ska det gå ett gångstråk via parken och ansluta till ett nytt torg som ska etableras i anslutning till den befintliga bussterminalen. Det södra torget ska rustas upp med start 2022 och för det norra torget är det beräknad byggstart år 2024.

Nytt bostadshus

Längs Golfbanevägen, norr om bostadsrättsföreningen Condor, ska ett nytt
bostadshus byggas med planerad byggstart år 2022.

Golfbanevägen kommer ha ett provisoriskt utförande fram till och med år 2024. Vägen kommer därefter att få två körfält norrut varav det ena är för kollektivtrafiken samt ett körfält söderut. Danderyds kommun ser även över
hastighetssänkande åtgärder för vägen.

Läs mer om utvecklingen av Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer parallellt. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen.

Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator.

Projekt som pågår i Mörby centrum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.