Avgifter och regler

Alla barn från 1 till 5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Samma regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående.

Information från bildningsförvaltningen 2021-04-08:

I slutet av förra året bytte vi inom Danderyds kommun ut det it-system som administrerar alla kommunens barns och elevers placeringar i förskola och skola och all ekonomi kring detta. Systemet hanterar bland annat utskick av fakturor för fritidshem och barnomsorg och överföring av så kallad peng till de förskolor och skolor som har hand om barnen. Det är med andra ord ett stort och komplext system.

Tyvärr har det sedan bytet gjordes dykt upp flera svårigheter och problem som i flera fall har påverkat er, ni som bor i kommunen eller som nyligen har flyttat härifrån, och som har barn som går i förskola eller skola.

Några har av er har fått felaktiga fakturor utskickade, och sedan även påminnelser på dessa. Några har fått vänta väldigt länge på att få besked om sitt barns placering i förskola eller skola. Och vissa har hört av sig med frågor, som de sedan fått vänta alltför länge med att få svar på.

Några av de fakturaproblem vi har sett:

För högt belopp

Om du har fått en faktura de senaste månaderna med ett belopp som är högre än normalt, ber vi dig att kontakta oss. I vissa fall har den inkomst som tidigare angivits och funnits registrerad i vårt tidigare system, inte förts över till det nya systemet. Det betyder att beloppet kan ha blivit för högt. Tyvärr kan vi inte i efterhand se vilka vårdnadshavare som har drabbats av detta fel, därför behöver du höra av dig till oss.

Felaktig faktura

Bor du i en annan kommun, men har barn som går i förskola eller skola i Danderyd, kan du ha fått en felaktig faktura. För att komma till rätta med detta görs just nu en manuell justering i systemet. Har du fått en felaktig faktura hör av dig till oss.

Faktura trots uppsagd plats

Har du haft barn på fritidshem men nyligen sagt upp platsen kan det hända att du har fått en faktura som du inte borde ha fått. Har du fått det, hör av dig till oss.

Har du fått en felaktig faktura, hör av dig

Vi ber alla som har fått en faktura som på ett eller annat sätt är felaktig, att hör av sig till oss via e-tjänst eller mejl. Oavsett kontaktväg hamnar ärendet i vårt ärendehanteringssystem och tas om hand i turordning.

OBS! Tänk på att ange ditt personnummer och ditt fakturanummer när du kontaktar oss.

danderyd.se/kontaktakommunen

danderyd24@danderyd.se

Förtydligande 2020-04-15:

Flera vårdnadshavare har den senaste tiden hållit sina barn hemma en längre tid, på grund av oro för att barnen ska smittas av coronaviruset, eller på grund av att barnen uppvisar sjukdomssymptom.

Frågan har då uppkommit om det är möjligt att för en period avsäga sin plats på förskolan, eller att göra ett uppehåll i sin placering, och därmed inte behöva betala någon förskoleavgift.

Vi vill med anledning av detta förtydliga de regler som gäller. Så länge förskolorna håller öppet, vilket de kommer att göra så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar detta, så kommer barnet att behålla sin plats på förskolan och därmed ska avgiften betalas som vanligt.

I de fall en vårdnadshavare önskar att helt säga upp barnets plats på förskolan är det 1 månads uppsägningstid som gäller. För att sedan återfå sin plats behöver en ny ansökan skickas in och då kan ingen förtur ges.

Reglerna ovan gäller även för fritidshemmet.

Avgifter från januari 2021

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad. Den betalas i efterskott.

Beslut om nya avgifter fattas varje år.

Avgift per månad för hushåll med en inkomst på 50 340 kr eller mer

  Barn 1-2 år* Barn 3-5 år**
Barn 1 1510 kr 1193 kr
Barn 2 1007 kr 795 kr
Barn 3 503 kr 398 kr
Barn 4 ingen avgift ingen avgift

* - Till och med den 31/7 det år barnet fyller 3 år
** - Från och med den 1/8 det år barnet fyller 3 år

Vid lägre inkomst

Om hushållet har en gemensam inkomst som är lägre än 50 340 kronor per månad, har du rätt till en lägre avgift än den ovan. Du behöver då fylla i en blankett om detta som sedan skickas in till oss.

Skulle inkomsten ha förändrats tidigare utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt. En sådan reglering kan endast göras för två månader tillbaka i tiden, efter det att anmälan om ändring inkommit till Danderyds kommun.

Avgiften betalas hela året

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i en förordning som heter Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Läs hela förordningen

Betala via autogiro eller e-faktura

Vill du betala via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via vår blankett för autogiro. Den skrivs ut, fylls i och postas till oss.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig att, efter att du ställt ditt barn i kö, erbjuda en plats. För att kommunen ska kunna garantera en plats måste du söka till minst en förskola eller pedagogisk omsorg som har lediga platser.

Lediga platser på förskola och inom pedagogisk omsorg

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet.

Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har under skolterminen inklusive höstlovet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg under 24 alternativt 30 timmar per vecka. Antalet timmar styrs av barnets ålder.

Barn som är 1-3 år samt till och med vecka 32 det år som barnet fyller 4 år, har rätt till 24 timmar per vecka. Från och med vecka 33 det år barnet fyller 4 år samt barn som är 5 år har rätt till 30 timmar per vecka. Föräldrar som får tvillingar får ha en vistelsetid på 30 timmar per vecka för de barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barnen har rätt att vistas 1 månad på sin gamla placeringstid, efter syskonets födelse.

Barn till föräldralediga har inte rätt till vistelse inom förskola eller pedagogisk omsorg:

  • vid klämdagar
  • under jullov, sportlov eller påsklov
  • under sommarlovet, vecka 26-32

Öppettider

Förskolorna har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov. Vårdnadshavare ska lämna intyg om arbetstider på högst 40 timmar/vecka till rektor för att kunna utöka barnets tid på förskolan.

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Riktlinjer

Nedanstående riktlinjer för förskoleplats i Danderyds kommun berör bland annat rätt till plats, köregler och avgifter. Riktlinjerna gäller för såväl fristående som kommunala förskolor.

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg - gäller fr.o.m. 1 augusti 2021

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.