Kvalitetsutvärdering Våga visa

Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet. Genom enkäter, självskattningar och observationer kan kommunernas förskolor, grundskolor och gymnasieskolor jämföras och utvärderas.

Syftet med Våga visa är att undersöka och utvärdera kvaliteten i kommunala och fristående verksamheter och att utbyta erfarenheter kommuner emellan. Genom Våga visa kan goda exempel spridas som bidrar till lärande och utveckling för alla.

Inom Våga visa samarbetar Danderyd med Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby kommun.

Metoder och resultat

Arbetet inom Våga visa utgår ifrån skolformens läroplan och är en del i det systematiska kvalitetsarbete som varje verksamhet bedriver. De områden som ingår i utvärderingarna är bland annat normer och värden, utveckling och lärande samt ansvar och inflytande.

Våga visas utvärderingsarbete genomförs med hjälp av enkäter till vårdnadshavare och elever, så kallade kollegiala observationer samt verksamheternas självskattningar.

Enkäter

Enkätundersökningarna genomförs bland vårdnadshavare och elever inom följande grupper, i såväl kommunala som fristående verksamheter:

  • Vårdnadshavare som har barn i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen
  • Vårdnadshavare som har barn i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 eller i särskola
  • Elever i årskurs 3, 6 och 8
  • Elever i gymnasieskolan åk 2 (i samverkan med Gymnasieantagningen Storsthlm)

Syftet med enkäterna är att undersöka kvaliteten i verksamheterna. Samma undersökning genomförs i flera andra kommuner i Stockholm, vilket gör det möjligt att jämföra Danderyds resultat med andra kommuners.

Resultat från Våga visa-enkäter i grundskolan

Resultat från Våga visa-enkäter inom förskola och pedagogisk omsorg

Observationer

Utvalda pedagoger och skolledare observerar en skola eller förskola i en annan Våga visa-kommun än den där de arbetar. Observatörerna går igenom verksamheternas pedagogiska dokument och intervjuar föräldrar, elever, personal och skolledning.

Observatörerna sammanfattar sedan sina bedömningar i en rapport för respektive skola, där bland annat av enhetens styrkor och förbättringsområden beskrivs. Rapporten används i enheternas systematiska kvalitetsarbete och utifrån den skapar de också en handlingsplan som följs upp efter ett år. Rapporterna för Danderyds kommuns skolor följs också kontinuerligt upp av Utbildningsnämnden. 

Rapporter från Våga visa-observationer

Självskattningar

Inför en observation gör varje verksamhet en självskattning. Den omfattar samma områden som observationen och är ett verktyg för verksamheten att förbereda sig.

Självskattningen används bara vid det avslutande dialogmötet mellan verksamhet, observatörer och förvaltning. Då görs en triangulering med värden från självskattning, observation och vårdnadshavarnas enkätsvar.

Våga visa för utförare

Arbetar du som pedagog inom förskola eller skola i Danderyd? Besök Våga visas webbplats för utförare. Där finns också mer information om hur arbetet är uppbyggt och hur det genomförs ute i verksamheterna.

Våga visa för utförare

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-09-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.