Skolutredningen

Efter att den så kallade skolutredningen i november 2023 blev återremitterad till kommunstyrelsen har ett omtag gjorts och en ny och närmare dialog med vårdnadshavare och medarbetare drar igång i februari 2024 för att ta utredningen framåt.

Uppdatering 2024-04-02

Skolutredningen fortlöper och följer den process som har satts upp (se bild nedan). Under de senaste veckorna har referensgruppsmöten hållits med rektorer respektive vårdnadshavare.

Just nu genomför projektgruppen fördjupande analyser av både kapaciteten och de ekonomiska förutsättningarna i Danderyds kommunala skolor. Detta utgör grunden inför de olika handlingsalternativ som i nästa steg ska arbetas fram.

Arbetet följer projektplanen och sker inom flera områden parallellt.

Utredningens syfte

Utredningen syftar till att ge ett gott underlag för politiska beslut om Danderyds framtida skolorganisation.

Utredningen ska presentera förslag som gör att Danderyds kommun kan komma till rätta med det överskott på elevplatser som finns i flera av de kommunala låg- och mellanstadieskolorna. Utredningen ska också skapa förutsättningar för att Danderyds elever även i fortsättningen ska kunna erbjudas riktigt bra kommunala skolor.

Referensgrupper

Utredningen har involverat två referensgrupper som består av rektorer respektive vårdnadshavare. Referensgruppen för vårdnadshavare består av representanter från samtliga kommunala låg- och mellanstadieskolor i Danderyd. Deltagarna har satts ihop utifrån förslag från skolornas föräldraföreningar eller skolråd.

Vårdnadshavare som har frågor eller funderingar kan vända sig till den som är representant i referensgruppen vid ditt barns skola, så kan de ta detta vidare till utredningen.

Rektorerna vid de berörda skolorna har hållits uppdaterade under hela utredningens gång, och de fortsätter att hålla sin medarbetare informerade.

Tidplan

Det tredje dialogmötet med referensgruppen för vårdnadshavare hålls vecka 15 2024. Nedan syns en bild som visar processen för utredningen under våren (uppdaterad 2024-04-02). Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2024. 

Processen för stolutredningen - steg 3.

Frågor och svar om skolutredningen

Det finns en överkapacitet i det kommunala skolsystemet, det vill säga det finns för många elevplatser i förhållande till antalet elever i Danderyd.

Men det handlar inte bara om att antalet tomma platser måste minska, det handlar också om att skapa förutsättningar för skolorna att ha tillräckligt många elever för att klara sin budget, samtidigt som de ska kunna erbjuda en riktigt bra verksamhet och undervisning. 

Det är ett politiskt beslut att fatta, vilka avvägningar som ska göras mellan ekonomiska resurser och kvalitetskrav i Danderyds kommunala skolor. 

Utredningen ska ge ett underlag som politikerna ska kunna fatta beslut utifrån. Det handlar bland annat om att presentera fakta och prognoser för elevantalet i Danderyds kommunala skolor, omvärldsanalyser och analys av marknadsläget, fakta kring skolornas lokalkapacitet och ekonomi samt flera olika risk- och konsekvensanalyser.

Utifrån dessa underlag ska förslag presenteras, som kommunstyrelsen kan fatta beslut utifrån. 

Utredningen ska ta fram ett antal konkreta förslag som kommunstyrelsen kan ta ställning till. Målet är att de ska kunna fatta ett beslut om dessa förslag i juni 2024. 

I utredningen ingår en översyn av alla låg- och mellanstadieskolor i kommundelarna Djursholm, Stocksund och västra Danderyd. I referensgruppen för vårdnadshavare är även representanter från Enebybergs skola med.

Anledningen till att det nu görs ett omtag i skolutredningen är att kommunstyrelsen ansåg att den tidigare utredningen, som presenterades i november 2023, saknade vissa faktaunderlag och att det fanns brister i förankringen hos medarbetare och vårdnadshavare. 

Är du medarbetare vänder du dig till rektorn vid din skola. Är du vårdnadshavare vänder du dig till den som är representant i referensgruppen från ditt barns skola. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa personer:

Vasaskolan: Mårten Skogö, tel 073 924 15 10, Marten.skogo@gmail.com

Stocksundsskolan: Robert Grenmark, tel 076 163 63 20, robert@grenmark.se

Långängsskolan: Oskar Lingkvist, tel 070 650 53 61,  Oskarlingkvist@gmail.com

Baldersskolan: Eva Lengquist, tel 070 782 31 48, evalengquist@gmail.com

Kyrkskolan: Helena Ehnbom, tel 070 872 86 62, helena@recapex.com

Kevingeskolan: Sarah Mared, tel 073 980 07 63, sarahmared@hotmail.com

Ekebyskolan: Julia Lindberg, tel 073 624 51 25, lindberg.julia@gmail.com

Enebybergs skola: Sara Nissle, tel 073 419 48 57, saranissle@hotmail.com - ersätts av mwesterb@gmail.com

Sammankallande: Christina Synnergren, tel 0730 79 44 23, Synnergren.christina@gmail.com

 

Fakta och underlag

Minnesanteckningar dialogmöte 1 - 2024-02-22

Projektplan skolutredningen - Danderyds kommun.pdf

Delrapport från skolutredningen - Danderyds kommun.pdf

Bilder tillhörande delrapporten

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.