Resursklasser på Fribergaskolan

Fribergaskolan erbjuder en verksamhet för elever skolår 7-9 med autismspektrumtillstånd. Verksamheten vänder sig till elever med t.ex. autism, Aspergers syndrom och atypisk autism. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan Lgr 22.

Verksamhetsmål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier för att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt vidareutveckla förmågan att kunna delta aktivt i det sociala samspelet på raster och i inlärningssituationer.

Hemskola

Plats i resursklassen på Fribergaskolan söks via det ordinarie skolvalet. Antagning sker utifrån behov bland de sökande. Om eleven blir antagen placeras eleven i resursklassen och får sin undervisning där. Om det finns möjlighet, och är lämpligt utifrån elevens förutsättningar, kan integrering i en stor klass bli aktuell i något ämne. Integrering sker då enligt en särskild plan i samråd med elevhälsoteam och vårdnadshavare.

Arbetssätt

Undervisningen sker i strukturerade former, där vi strävar efter en gruppstorlek om ca 4 elever i de teoretiska ämnena. I de praktiska ämnena är gruppen ofta något större då vi i viss mån har åldersblandade grupper. Om eleven läser Moderna språk sker den undervisningen alltid i ordinarie språkgrupper.

Vid skolstart sker överlämnande från tidigare skolan. Varje enskild elev har regelbundna och täta samtal och utvärderingar för att stödja och kunna utvecklas mot sina egna mål och de mål som läro- och kursplaner fastställt. Skolan har ett nära samarbete med hemmet.

Undervisningen bedrivs av behöriga ämneslärare och det finns resursassistent och socialpedagog knutna till verksamheten.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett med underskrift av vårdnadshavare och ansvarig rektor från avlämnande skola.

Beslut om placering fattas av rektor för Fribergaskolan efter samråd om prioritering med en antagningsgrupp som består av representanter från bildningskontoret samt samordnande specialpedagog.

Ansök till Fribergaskolans verksamhet för elever med autismspektrumtillstånd

Uppdaterad: 2023-03-15