Särskilda undervisningsgrupper på Vasaskolan

Vasaskolan erbjuder en verksamhet för elever skolår 1-6 med autismspektrumtillstånd. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan Lgr 22.

Verksamhetsmål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier för att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt vidareutveckla förmågan att kunna delta aktivt i det sociala samspelet på raster och i inlärningssituationer.

Hemskola

Hemskolan blir den skola där den resursklassen finns. Elever skrivs in på skolan får sin placering i en resursklass. Målet är att elevens succesivt ska kunna integreras i en ordinarie stor klass i den mån det är lämpligt. Integrering sker enligt särskild plan tillsammans med elevhälsoteam och vårdnadshavare. Undervisning i ämnet moderna språk sker i skolans ordinarie språkgrupper.

Arbetssätt

Undervisningen sker i strukturerade former, där vi strävar efter en gruppstorlek om 5–8 elever. Vid skolstart sker överlämnande från förskola eller tidigare skola. Varje enskild elev har regelbundna och täta samtal och utvärderingar för att stödja och kunna utvecklas mot sina egna mål och de mål som läroplaner och kursplaner fastställt. Skolan har ett nära samarbete med hemmet.

Undervisningen bedrivs av behöriga ämneslärare och i varje grupp finns minst en elevassistent. Specialpedagog finns knuten till resursklassen.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett med underskrift av vårdnadshavare och avlämnande rektor på förskola eller tidigare skola.

Beslut om placering fattas av rektor för Vasaskolan efter samråd om prioritering med en antagningsgrupp som består av representanter från bildningskontoret samt samordnande specialpedagog.

Uppdaterad: 2023-12-04