Egenvård

Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan denne är i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin.

Vad är egenvård?

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient - i det här fallet ett barn eller en elev - klarar av att utföra själv. Även till exempel barnets vårdnadshavare eller förskolans eller skolans personal, kan få lov att utföra åtgärden.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet eller eleven vistas i förskolan eller skolan.

Förskolans och skolans ansvar

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Det innebär att förskolan och skolan också har ett ansvar för att barnen eller eleverna får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sina läkemedel.

Om en rektorn vid en förskola eller skola bedömer att personalen i förskolan eller skolan inte kan hjälpa barnet eller eleven med sin egenvård på ett säkert sätt, måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan eller skolan komma överens om hur situationen ska lösas.

Läkarintyg behövs

För att en viss medicinsk åtgärd ska kunna utföras i förskolan eller skolan, behöver vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande läkare där det framgår att denna åtgärd utgör egenvård i en förskole- eller skolmiljö och på vilket sätt åtgärden är planerad. Detta intyg ska lämnas till rektorn och ligga till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan eller skolan.

Förskolan eller skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

Överenskommelse om egenvård

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt.

Via blanketten Överenskommelse om utförande av egenvård träffas en överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Med sina underskrifter accepterar personalen uppdraget att utföra egenvården och vårdnadshavarna accepterar att dessa personer utför den och också får ta del av nödvändig medicinsk information om barnet eller eleven.

Överenskommelsen bör uppdateras varje nytt läsår, eller om vårdnadshavare eller behandlande läkare ger ny information om ny ordination eller vid personalbyte eller byte av skola eller förskola.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26