Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Omgivningspåverkan i bygg- och exploateringsprojekt

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Husrivning
Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet, gärna i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret. När kontrollprogrammet är klart och miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att programmet uppfyller kraven beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att verksamhetsutövaren ska följa kontrollprogrammet.

Eftersom verksamhetsutövaren är den part som vet mest om det exploateringsprojekt som ska genomföras, vet förstås denne mest om vilken miljö- och omgivningspåverkan som just det aktuella projektet kan ha. Exempel på områden som dock bör finnas med i kontrollprogrammet är följande: buller, luftföroreningar, länshållningsvatten, avfall, kemikaliehantering, hantering av förorenade massor samt information och hantering av eventuella klagomål.

Anmälan om om miljöfarlig verksamhet eller sanering av förorenat område ska göras separat:

Miljöfarlig verksamhet

Avhjälpande åtgärd - förorenat område

Mer information

Kontrollprogram – för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden

Arbeten i vatten

Bygglov

Information om schaktmassor