Handlingar och protokoll

I kommunens mötesportal publiceras kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från de politiska beslutsorganen.

Domarklubba på lagtext

På grund av sekretess är vissa handlingar inte publicerade. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av Dataskyddsförordningen.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskotts publika beslutsunderlag och protokoll

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Socialnämndens handlingar och protokoll

Tekniska nämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Valnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens handlingar och protokoll

Tidigare nämnder och utskott

Byggnadsnämndens handlingar och protokoll fr.o.m. okt 2020

Byggnadsnämndens handlingar och protokoll t.o.m. sept 2020

Fastighetsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens produktionsutskotts handlingar och protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar och protokoll fr.o.m okt 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar och protokoll t.o.m. sept 2020

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till ärendena finns handlingar som utgör underlag för de beslut som ska fattas. Handlingarna publiceras på internet, om det inte strider emot Dataskyddsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Politiska beslut redvisas i protokoll. Protokollet ska alltid innehålla en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer.

Protokollet är en allmän handling. När ett protokoll är justerat anslås det på kommunens officiella anslagstavla på kommunens hemsida. Originalprotokollet finns hos respektive nämnds förvaltning.

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på internet.

Originalprotokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds förvaltning. Det publiceras också på kommunens officiella anslagstavla på danderyd.se.

Gå till kommunens officiella anslagstavla

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-01-08