Budget för 2020

Under en rad år har gapet mellan kommunens intäkter och kostnader ökat, vilket har lett till ett ackumulerat underskott. Genom skattehöjningar, effektiviseringar och besparingar kommer budgeten 2020 vara i balans.

Sammanställningen nedan visar utfallet av skatteintäkter och nämndernas nettokostnader åren 2014-2018, och prognos för åren 2019-2021 med en höjning av skatten 2020 och en oförändrad skatt 2021.

Skatteintäkter och nämndernas nettokostnader

Graf skatteintäkter och nämndernas kostnader

Totalt budgeteras kommunens nettokostnader till cirka 1 881 miljoner kronor, varav nämndernas nettokostnader budgeteras till cirka 1 851 miljoner kronor. Störst budget har utbildningsnämnden som uppgår till cirka 881 miljoner kronor, och näst störst budget har socialnämnden på cirka 643 miljoner kronor. Nedanstående diagram visar nämndernas andel av budgeterade nettokostnader.

Procentuell fördelning av budget för 2020

Pajdiagram av budget 2020 fördelat på nämnder


Kommunen har under lång tid haft en försämrad nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att kommunen blivit mindre effektiv i förhållande till kommunens förutsättningar. Framöver kommer kommunen arbeta med större fokus på effektivitet. Kommunfullmäktige har beslutat om besparingar och effektiviseringar på totalt cirka 43 miljoner kronor för 2020, vilket innebär en besparing med cirka två procent, räknat på nämndernas nettokostnader på cirka 1,8 miljarder kronor. Ingen kompensation sker för pris- och löneökningar. Ingen uppräkning sker för peng- och checkbeloppen som finansierar förskola, fritidshem, grundskola, äldreomsorg och hemtjänst. För gymnasiet sker en genomsnittlig uppräkning av programpengen med 1 procent. De största besparingarna och effektiviseringarna genomförs på kommunledningskontoret med cirka 13 miljoner kronor (14%), och tekniska kontoret med cirka 14 miljoner kronor (15%).

Kommunfullmäktige har beslutat att höja skatten med 1,40 kronor till 18.95 kronor. Kommunen budgeterar med en ökning av skatteintäkterna med cirka 190 miljoner kronor. Trots höjningen av skatten tillhör Danderyd de kommuner i landet med lägst skatt. Kommunen budgeterar att betala 635 miljoner kronor i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Kommunen budgeterar med ett positivt resultat om cirka 159 miljoner kronor 2020. Överskottet kommer delvis reglera det ackumulerade underskottet från tidigare år, och användas till att finansiera investeringar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.